PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
zajímalo by mě, které oblasti se dají u dětí prostřednictvím výtvarné výchovy nebo výtvarného projevu rozvíjet.      
Jana Voláková


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, paní Voláková,
 
Výtvarné činnosti rozvíjejí tyto oblasti:
 
–  Zrakovou oblast  / zde zejména zraková diferenciace, paměť, ale i vizuomotorika = přijímání, zpracování a vybavení si informací barev/
–  Prostorovou orientaci / orientace obecně v prostoru, ale třeba i na vlastním těle nebo na ploše, kde dítě tvoří/
–  Komunikační dovednosti / např.  slovní pojmenování a přiblížení obrázků nebo barev na výkresu/
–  Sluchovou oblast / podobně jako u zrakové oblasti i zde dítě zvuky při výtvarné činnosti diferencuje a vybavuje si je při vlastním výtvarném projevu/
 
Z uvedeného vidíme, jak je výtvarná výchova pro rozvoj dětí významná.
Petr Hanák
 

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, zajímalo by mě, zda v rozvrhu ve škole pro žáky s těžším mentálním postižením existuje výtvarná výchova a jakou má hodinovou dotaci.   Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
 
žáci s takovýmto mentálním deficitem, na které se ptáte,  jsou vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu pro základní školu speciální.
Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou vzdělávání podle dílu I a žáci s těžkým mentálním  a kombinovaným postižením podle dílu II uvedeného programu.
 
V učebním plánu mají spojený předmět  Pracovní a výtvarná výchova. Přikládám tabulku s hodinovými dotacemi v dílu I a dílu II.
Učební plán ZŠ speciální díl I.
 

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je vlastně rozdíl mezi arteterapií a artefiletikou? Kolegyně u nás ve škole tvrdí, že jde o alternativní formy výtvarné výchovy. Můžete mi to vysvětlit? Ráda bych těchto směrů využila při výtvarné výchově u žáků v naší škole.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za zajímavý dotaz. Pokud bych měl odpovědět definicí pak Česká arteterapeutická asociace definuje arteterapii jako: “léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.
Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině.
 
Naproti tomu artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.
Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.
 
Doporučuji doplnit a prohloubit si vzděláni v uvedené oblasti např. pro oblast arteterapie lze studium arteterapie absolvovat na MU – EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII (čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVP na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity Brno), dále organizuje kursy také ČAS – Česká arteterapeutická společnost viz.  http://www.arttherapy.cz/eko-artefiletika.html a dále na UPOL v rámci studia speciální pedagogiky je studijní obor Speciální pedagogika – dramaterapie jehož součástí je předmět arteterapie.
 
Srdečně zdravím    Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
 
Zajímalo by mě jako učitelku žáků s těžším zdravotním postižením, zda v České republice existuje celostátní nebo alespoň regionální soutěž výtvarných prací těchto žáků. Děkuji za typ.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Milá paní kolegyně,
 
Děkuji za váš dotaz. Na celostátní úrovni existují různé výstavy např. LIDICE a další, na regionální úrovni organizují v Jihomoravském kraji již 5 roků výtvarnou soutěž nazvanou Malujeme bez hranic právě pro vámi zmíněnou cílovou skupinu, což jsou žáci s těžším mentálním postižením. A protože výtvarný projev, jak již název soutěže nezná hranic, účastní se jí nejen jihomoravské školy, ale také hostují školy z Německa nebo ze Slovenska.
Pokud vás to zajímá, můžete více zjistit na stránkách pořádající školy nebo oslovením organizátorů   www.ibsenka.cz
 
Hodně úspěchů v náročné práci přeje   Petr Hanák

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den pane doktore,
 
obracím se na Vás s prosbou o radu. Jsem učitelkou výtvarné výchovy na ZŠ a do 5. ročníku k nám v březnu přišel žák se zbytky zraku.
Nevím, co vše mohu po chlapci v hodinách výtvarné výchovy požadovat a byla bych ráda za radu, jakou koncepci zvolit či jakým způsobem
mám k žákovi přistupovat, ev. jaké techniky pro práci se zrakově postiženými jsou vhodné.
 
Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den milá kolegyně,
děkuji vám za váš specifický dotaz.  Důležité je nejprve seznámit se s problematikou vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením. Metodiku pro tuto cílovou skupinu zpracoval kolektiv autorů pod vedení PaedDr. Pavlíny Baslerové, Ph.D. a je stále k dispozici na www.upol.inkluze.cz
Při práci s dětmi s těžkým zrakovým postižením je nutno pamatovat na možnosti žáka využít při práci zbytků zraku. Pokud jej žák může ve školní práci využít, přizpůsobujeme zejména  formát výkresu, zaměříme se na malbu sytými barvami s výraznou stopou, volíme dostatečnou velikost štětce, vyhneme se práci s tužkou ( nahradíme například uhlem či černou fixou…). nezapomínáme na dodržování zásad zrakové hygieny a rozvoj hmatu jako základního kompenzačního smyslu (preferujeme tvorbu trojrozměrných předmětů). Pokud žák zbytků zraku využívá jen sporadicky, při práci respektujeme zásady práce se žákem nevidomým:
–        provedeme podrobný popis předmětu
–        modelujeme z modelíny nebo jiného vhodného materiálu
–        prohlížíme se žákem jednoduché reliéfní obrázky na ploše, může podpořit hmatem
–        vždy dbáme  na dobré světelné podmínky a využíváme velkoplošných formátů
–        pokud je možné ve škole zajistit práci se žákem ve stimulační místnosti
–        používáme také signální fixy, barvy na sklo a také prstové barvy
–        u výtvarného projevu obecně a u takto hendikepovaných žáků zvláště hodnotíme kreativitu žáků
V každém případě Vám podá individuální doporučení vhodné právě pro Vašeho žáka SPC, které ho má dlouhodobě v péči. Je tedy vhodné s kolegy z SPC konzultovat konkrétní postupy týkající se výtvarného projevu právě Vašeho žáka.
 
Paní učitelko, budete překvapená jakých výsledků váš žák pod dobrým vedením dosáhne.
Přeji hodně speciálně pedagogických úspěchů ve vaší práci.

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore,
mohl byste prosím doporučit vhodné kurzy muzikoterapie a arteterapie a sumarizovat, jak postupovat při výběru vhodného kurzu?
Předem děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, milá kolegyně,
k vašemu dotazu pro oblast kurzů z muzikoterapie sděluji po konzultaci s kolegyní muzikoterapeutkou, že je dobré absolvovat nějaký souvislý výcvik na delší čas (1-2 roky), kde jsou různí muzikoterapeuti a tedy různé pohledy na muzikoterapii. A nebo to lze projít po jednotlivých workshopech/víkendech a střídat lektory – muzikoterapeuty.
Dlouhodobý výcvik má tu výhodu, že víkendy na sebe navazují a je dáno s čím vás jednotliví lektoři seznámí, navíc poznáte skupinu lidí (účastníků i lektorů), se kterou se budete pravidelně vídat a můžete po skončení (nebo už i v průběhu kurzu) spolupracovat. Další výhodou je, že součástí dlouhodobých výcviků je automaticky sebezkušenostní část a supervize a je zakončen obhajobou práce, tzn. v průběhu a v závěru si vyzkoušíte, jestli to děláte správně. Další výhodou je podle mne i to, že často má dlouhodobý výcvik lektora – muzikoterapeuta, který je jen hostem a běžně workshopy nepořádá, takže byste se s jeho prací nesetkali.
Víkendové workshopy jsou méně náročné na čas, stojí méně peněz na jedno vydání a můžete si vybírat, co Vás zajímá. Nevýhodou je, že Vás nic nenutí a můžete to odkládat, a taky je jich méně v určitou dobu – takže se stane, že budou třeba 3, které by Vás zajímaly, zároveň. A také v konečném důsledku stojí více peněz. A je to často jen o hudebních zkušenostech a muzikoterapii, tzn. supervizi a sebezkušenost pak musíte absolvovat extra.
Garantované výcviky pořádají muzikoterapeuti CZMTA přímo na stránkách asociace http://www.czmta.cz/poznej-asociaci/garantovane-kurzy-seminare
 nebo na svých stránkách
http://www.muzikoterapie.cz/
https://mg-muzikoterapie.cz/wp/?p=171
http://www.simanovsky.cz/–NOVY–VYCVIK-OD-RIJNA-2018-.html
 Další oblast vašeho dotazu je zaměřena na arteterapii. Pro oblast arteterapie lze studium arteterapie absolvovat na MU – EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII (čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVP na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity Brno), dále organizuje kursy také ČAS – Česká arteterapeutická společnost viz.  http://www.arttherapy.cz/eko-artefiletika.html a dále na UPOL v rámci studia speciální pedagogiky je studijní obor Speciální pedagogika – dramaterapie jehož součástí je předmět arteterapie.
 Pokud byste chtěla doporučit literaturu tak uvádím:
GOETHE, J. W. Smyslově morální účinek barev. Hranice: Fabula, 2004.
LEBEER (ed.) 2006.  Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. 1. vyd. Praha: Portál. 262 s. ISBN 80-7367-103-4.
LIEBMANN, M.  Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2005.
PEROUT, E. Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik, 2005.
RUBINOVÁ, J.A. (ed.) 2008.  Přístupy v arteterapii. Teorie & techniky. 1. vyd. Praha: Triton. 543 s. ISBN 978-7387-093-5.
ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2003.
VALENTA, M. 2011. Dramaterapie. 4. vyd. Praha: Grada. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.
 
Přeji vám hodně úspěchů ve studiu i v praktickém využití.
Petr Hanák
 

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den pane doktore,

jsem učitelka výtvarné výchovy na ZŠ a v novém školním roce do mé třídy nastoupí chlapec se SVP. Chtěla bych se s Vámi poradit, jaké speciální metody doporučujete při práci s žákem, který má postižení horních končetin? Jak žáka zapojit do kolektivní práce ve třídě?

Děkuji Vám za odpověď

S pozdravem


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za váš dotaz.
V případě vašeho žáka velmi záleží  na tom o jaké zdravotní postižení se konkrétně jedná, jaký je rozsah tohoto postižení a dopad do grafomotorických činností. Doporučuji konzultovat ve speciálně pedagogickém centru, které má žáka v péči a požádat o konkrétní podporu. Z vašeho dotazu tato specifikace není zřejmá. Velmi oceňuji váš zájem o podporu žáka a věřím, že to zvládnete.
 Dále je vhodné seznámit se s odbornou literaturou, která pro tuto problematiku je k dispozici:
 
1.     Metodiku práce se žákem s TP pro učitele – http://spc-info.upol.cz/profil/?p=932 
2.     Metodiku práce se žákem s TP pro AP – http://spc-info.upol.cz/profil/?p=1120