Kurzy DVPP

 

KURZ DVPP

Akreditovaný čtyřdenní kurz MŠMT pro pedagogické pracovníky je rozdělen do dvou částí.

1. dvoudenní seminář: DIVADELNÍ A POHYBOVÁ EXPRESE JAKO NÁSTROJ INKLUZIVNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dvoudenní seminář je zaměřen na možnosti uplatnění divadelních a pohybových prostředků v kontextu inkluzívního uměleckého vzdělávání. Součástí kurzu bude jak teoretické vymezení dané problematiky, tak praktické ukázky a aktivity využitelné v praxi jak při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami tak i jejich intaktními spolužáky.

Základní tematické okruhy

1. den: Divadlo (nejen) ve výchově osob se sluchovým postižením

 • Divadlo a komunikace
 • Kultura Neslyšících
 • Umělecko-pedagogické vzdělávání Neslyšících
 • Divadelní projekty jako součást vzdělávání dětí a mládeže se sluchovým postižením
 • Kniha jako divadlo
 • Hudba nejen v divadle a jedinci se sluchovým postižením

2. den: Inkluze v pohybu

 • Tělo jako zdroj informací o možnostech a mezích, zdraví a nemoci, energii a vyčerpání
 • Pohyb jako přirozená komponenta rozvoje inteligence
 • Vybrané oblasti speciální pedagogiky a jejich souvislost s pohybem, tancem a tvořivostí
 • Pohybové a taneční aktivity zaměřené na vlastní seberozvoj
 • Pohybové a taneční aktivity směřované k tvůrčí práci s dítětem, žákem či se SVP
 • Možnosti a meze vlastní invence v tanečně-pohybových aktivitách s dítětem, žákem či studentem se SVP

Vzdělávací cíl:
Účastníci získají základní přehled o divadelní a pohybové expresi jako nástroji inkluzivního uměleckého vzdělávání. Dále získají přehled o tvorbě a umělecko-pedagogických aktivitách neslyšících profesionálů. Smyslem kurzu je také rozšíření jejich teoretických znalostí o vybrané pohybové a taneční aktivity využitelné u dětí, žáků a studentů speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivního vzdělávání. Absolvent kurzu bude podpořen v rozšíření jeho vlastních kompetencí (popřípadě limitujících faktorů) v oblasti inkluzivního vzdělávání jako i percepce pojetí inkluze jako příležitosti ke kreativitě nejen v pohybu a tanci

Lektorující:

Doc. PhDr. Veronika Broulíková
Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně. Nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob. Dramaturgie inscenací AVDN, lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.

V současné době se zaměřuje především na oblast adiktologie. Pracuje jako terapeutka v doléčovacím centru s lidmi, kteří se rozhodli v životě udělat změnu a léčit se se závislostí. Zkušenosti má i s preventivními programy na pozici školního speciálního pedagoga. Ve svém výzkumu i v praxi se věnovala dramaterapii u klientů s neurotickou poruchou, součástí jejího zaměření je práce s pohybem. Tancem samotným se zabývá také ve svém volném čase. Byla trenérkou ve dvou tanečních souborech a v současnosti působí jako lektorka moderního tance. Tělo je, jak víme, velký zdroj informací, ale také prostředkem k tomu se uvolnit a vyjádřit. Součástí jejího kurzu Inkluze v pohybu bude hledání propojení mezi pohybem a psychikou, kde se může zdánlivé „omezení“ proměnit ve zdroj nápadů a kreativity.

 

2. dvoudenní seminář: VÝTVARNÁ A DRAMATICKÁ EXPRESE JAKO NÁSTROJ INKLUZIVNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dvoudenní seminář zaměřen na rozvoj a podporu kreativního projevu u lidí se zrakovým postižením, které napomáhá k poznání specifických vloh a talentů jednotlivců a využití loutky jako pomůcky inkluzivního vzdělávání ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní tematické okruhy

1. den: Výtvarné umění a jeho využít (nejen) u osob se zrakovým postižením

 • Tvoření, kreativita, fantazie – obecný úvod a propojení souvislostí
 • Handicap žáka/člověka a možnosti jak jej uchopit
 • Různé možnosti vnímání – praktický experiment pro pochopení jinakosti
 • Dokument o technice ATM (Axmanově technice modelování) pro nevidomé
 • Základní principy hmatové matematiky – systému nahrazujícímu vizuální proporční systém. Principy hmatové matematiky budou prakticky vysvětleny na společném úkolu připraveném pro účastníky akce se zaměřením na haptickou zkušenost.
 • Praktická ukázka modelování s metodickým výkladem – hmatové proporce lidského obličeje v ATM s využitím hmatové matematiky, metodicky zaměřeno pro předškoláky a žáky ZŠ. Postup vysvětlen ve třech variantách pro různé možnosti pedagogického využití například v hodinách matematiky, přírodopisu, výtvarné výchovy.
 • Od řemesla ATM k hmatovému sochařství – příklady z vlastní praxe, kazuistiky, které dokládají individuální pestrost probouzení tvůrčího potenciálu u jednotlivých osob s různým stupněm zrakového postižení.
 • Příklady zajímavých vzdělávacích hmatových pomůcek.
 • Možnost diskuse k individuálním situacím či zkušenostem účastníků

2. den: Příběh Pana Tydýta

 • Inkluze – její rizika a přínosy
 • Využití hračky (loutky) Tydýta – jako metodického prostředku výchovy k toleranci a poznávání jinakosti
 • Obecné principy práce s loutkou při práci s dětmi různých věkových skupin
 • Ukázka programu „Příběh pana Tydýta“ připraveného lektory pro každou zapojenou třídu
 • Seznámení s připraveným metodickým materiálem a pracovními listy – teoretická východiska a praktický nácvik vybraných metod a aktivit se třídou: cvičení a hry věnované okruhům – gender, zdravotní handicap, chudoba, etnikum, dále komunikační techniky – nenásilná komunikace, aktivní naslouchání, specifika diskuse s dětmi, efektivní komunikace, nácvik a hry pro řešení různých situací

Vzdělávací cíl:
Účastníci získají základní přehled o hmatovém vnímání a také metodické návody, jak k tomuto tématu ve své pedagogické praxi prakticky přistupovat. Účastníci se seznámí s možnostmi podpory rozvoje individuálního dětského projevu, s tvorbou vlastního plánu práce v hodinách výtvarné výchovy. Ve druhém dni semináře se účastníci seznámí s inkluzivním programem a vhodnými formami navazující práce. Začnou pracovat s metodickým materiálem k tomuto účelu připraveným, prakticky si vyzkouší využívanou metodu hry s loutkou, komunikační techniky, hry a cvičení věnované jednotlivým inkluzivním tématům a získají přehled o informačních zdrojích a literatuře.

Lektorující:

Ing.arch.Tereza Axmanová

Studovala architekturu na ČVUT Brno a Royal School of Architecture ve Stockholmu. Dlouhodobě se spolu s manželem Štěpánem Axmanem věnuje výzkumu hmatového výtvarného vyjadřování nevidících lidí a propagaci hmatového sochařství. Je spoluautorkou a učitelkou výtvarně –řemeslné techniky ATM (Axmanova technika modelování) pro lidi se zrakovým postižením. V současné době je ředitelkou neziskové organizace Aliterra (www.aliterra.eu) , která navazuje na práci občanského sdružení Slepíši.
Věnuje se také komunikačnímu tvoření pro lidi, kteří hledají jiné způsoby komunikace ke svému vyjádření.

Mgr. et Mgr. Olga Svobodová

Vystudovala matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a speciální pedagogiku na PFUP v Olomouci. Vyučovala na základní škole a v zařízeních pro mládež vyžadující speciální péči. Věnuje se tvorbě s tradičními přírodními materiály a koláži. Vystavovala v Těšíkově ( 2006 ), Vsetíně ( 2000 ), Lanškrouně ( 2009 ), Šternberku (2011, 2014, 2016).
Podílí se na vytváření a provozování interaktivního prostoru iiiLand ( viz www.iiiland.cz ) ve Šternberku.

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková
Absolvovala PdF UP v Olomouci, později také Katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Pracuje na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc jako učitelka literárně-dramatického oboru. Vede semináře dramatické výchovy a interaktivních vyučovacích technik, pravidelně lektoruje také workshop Jak dělat divadlo s dětmi. Jako autorka nebo spoluautorka se podílela na všech programech Sdružení D, kde také působí jako odborný garant a metodik stavby programů a lektorské práce.


Bc. Jan Němeček
Absolvoval obor Speciální pedagogika – dramaterapie na PdF UP v Olomouci. Lektoruje hlavně programy pro 1. stupeň a programy pro děti z dětských domovů. Podílel se na tvorbě metodik v rámci projektu Kluby Na cestě a zodpovědně se ujal také koordinace celého projektu. Jan je nepostradatelný pro dobrovolníky v programu Big Brother / Big Sister, se kterými komunikuje kdykoli je třeba – superviduje jejich práci s dětmi z dětských domovů, o něž se stará stejným způsobem. Zároveň si nenechá ujít příležitost lektorovat dětské divadelní dílny na Poděsu.