SOUHRNNÉ PUBLIKACE

Publikace:

OBOROVÁ DIDAKTIKA MÚZICKÝCH DISCIPLÍN
(DIDAKTIKA UMĚLECKÝCH DISCIPLÍN S PŘIHLÉDNUTÍM NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)

Editor: Mgr. Lenka Kružíková, Ph. D.

Monografická publikace bude prezentovat inovativní odborné teoretické a výzkumné poznatky z oblasti zastoupených múzických disciplín: výtvarná, hudební, dramatická, taneční a pohybová. V rámci těchto múzických disciplín budou zohledněny cílové skupiny žáků se specificky vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Odborná publikace bude sloužit jako podpůrný teoretický materiál pro pedagogy v praxi. V současné době je navrženo 10 kapitol, do kterých se zapojilo 16 spoluautorů. Participujícími autory jsou vysokoškolští pedagogové a erudovaní odborníci z praxe.

Publikace ke stažení : ZDE


Publikace:

METODIKA EXPRESIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Editor: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Publikace bude zaměřena na popis možných metodických postupů využitelných ve společném vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se žáky bez postižení či znevýhodnění. Metodiky budou zahrnovat takové expresivně-formativní přístupy, které podporují adekvátní inkluzi vybraných druhů zdravotního postižení, jejich součástí bude vždy krátký teoretický vstup vysvětlující specifika konkrétní cílové skupiny.

Autorský tým tvoří 10 odborníků specializujících se na danou problematiku. Počet stran 150. 

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Muller-Metodika-expresivnich.pdf


Publikace:

KATALOG PROJEKTŮ DOBRÉ PRAXE V HUDEBNÍ, DRAMATICKÉ, TANEČNĚ-POHYBOVÉ A SLOVESNÉ VÝCHOVĚ

Editor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

Publikace přináší přehled a ukázky realizace projektů, které lze charakterizovat jako dobrou praxi v hudební, dramatické, tanečně-pohybové a slovesné výchově.

U každého z projektu čtenář najde způsoby práce, východiska, vhodné cílové skupiny, vhodné pomůcky atd. Obsahem publikace budou rovněž fotografie a odkazy na nahrávky realizace projektů.

Publikace ke stažení zde: https://imuza.upol.cz/publikace/Friedlova-katalog.pdf