Aktuálně

JEDINEČNOSTÍ K INKLUZI

(aneb Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání)


Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a na konzervatořích, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu stávajících i budoucích “múzických” pedagogů, přičemž vychází z poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP.
Na projektu, jehož řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Ústav speciálněpedagogických studií), participuje 53 partnerů – zástupců téměř všech stupňů a typů uměleckého vzdělávání v ČR.  Záměrem projektu je vzájemné  setkávání, obohacování se individuální zkušeností i další pedagogické vzdělávání nejen partnerů projektu, ale všech pedagogů zabývajících se uměleckým vzděláváním (a učitelů s aprobací uměleckých předmětů na školách), kteří projeví o projekt zájem.

ÚVODNÍ SLOVO
MILANA VALENTY
Hlavního řešitele projektu