Akční výzkum

DESIGN AKČNÍHO VÝZKUMU PROJEKTU IMUZA

(Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.)

 Akční výzkum bude zaměřen na:

 • Identifikaci facilitátorů a bariér (osobní, sociální, materiální, intervenční) v horizontální i vertikální rovině
 • Kategorizaci nejvíce účinných forem a přístupů
 • Porovnání, systematizaci a generalizaci univerzálních metodických zásad v rámci výuky múzických předmětů s důrazem na inkluzivní vzdělávání

Akční výzkum je moderní metodologický postup, který spočívá v cyklickém procesu obsahující fáze akce, vyhodnocení a reflexe a který se vyznačuje následujícími charakteristikami:

 • Usiluje o změnu
 • Výzkumník je rovnocenný s aktéry výzkumu
 • Cílem je řešení konkrétního problému (stavu) a hledání optimálních cest vedoucích k žádoucí změně
 • Přizpůsobuje se aktuální situaci v průběhu výzkumu

V našem případě jsme zvolili jako základní metodu sběru dat tzv. ohniskové skupiny (OS). Ohniskové skupiny jsou v podstatě sezení účastníků výzkumu, která jsou moderována a nahrávána za účelem získávání informací a která poskytují hlubší vhled do sledované problematiky inkluzivního vzdělávání v kontextu hledání a podpory jedinečnosti uměleckého výrazu žáků se SVP. Ohniskové skupiny umožňují demokratickou výměnu názorů při širokém zapojení všech zúčastněných. Předpokládáme, že v rámci prvních setkání se bude jednat spíše o nestrukturalizované OS, v rámci pokračujících setkání pak o polostrukturované ohniskové skupiny. Toto rozdělení reflektuje předpokládaný dynamický proces a krystalizaci témat OS, kdy se otázky a samotné moderování stávají postupně přesnější a zacílenější.  Ohniskových skupin se zúčastní pedagogové účastnící se projektu.

Inventář předpokládaných otázek bude sledovat zejména následující problematiku:

 • Osobní předpoklady – (vzdělání, zájem, možnosti…)
 • Sociální činitel – (kolektiv, spolupráce, pomoc, supervize, podmínky práce…)
 • Materiální podmínky – (akční prostor, materiální prostředky, informační databáze…)
 • Intervenční – (shoda s osnovami, možnosti improvizace, pružnost a kreativita…)
 • Možnosti školních a mimoškolních aktivit
 • Stav uměleckého vzdělávání v kontextu inkluze na jednotlivých školách
 • Obsah vzdělávacích osnov
 • Komparace obsahu vzdělávacích osnov s realitou
 • Jací žáci se SPV zde studují? (diagnózy)
 • Jak se promítají „diagnózy“ do samotného uměleckého vzdělávání?
 • Nástin dalších možností uměleckého vzdělávání
 • Vztahová problematika – (spolupráce s kolegy, rodiči, s vedením…)
 • Hlavní cíl = definování metodických východisek inkluzivního uměleckého vzdělávání

Zaměření otázek (vertikální a horizontální rovina)

 • Potřeby pedagogů žáků se SVP
 • Potřeby pedagogů
 • Potřeby žáků se SVP
 • Potřeby intaktních žáků
 • Potřeby rodičů žáků se SVP
 • Potřeby rodičů intaktních žáků
 • MŠ, ZŠ, ZUŠ, konzervatoře

Na základě získaných informací budou vytvořeny stěžejní kategorie a identifikovány základní problematické okruhy, které budou dále rozpracovány při dotazníkovém šetření (dotazník koordinátorům (elektronicky – červen 2018) nebo v rámci tzv. Q-metodologie (koordinátoři dostanou instrukce, jak tuto Q-metodologii realizovat). Na základě průběhu samotného akčního výzkumu bude upřednostněn jeden z těchto přístupů, případně oba.

Ohniskové skupiny budou realizovány v rámci plánovaných tzv. velkých a malých setkání českých a moravských účastníků projektu (13.-14.4. 2018, 25.-26.5.2018) tak, aby byla splněna podmínka širokého záběru názorového spektra.

 Při rozboru dění v ohniskových skupinách budou využity zejména následující strategie:

 • OS – kontrasty a podobnosti, vyznačování vztahů, vytváření trsů, vyhledávání gestaltů (základní metoda)
 • Zúčastněné pozorování – sledování mimiky, emocí, dynamiky skupiny… (doplňující šetření)
 • Frekvenční, případně i sekvenční analýza – vyhodnocení dění ve skupině (verbální i nonverbální projevy) v rámci limitovaných několikavteřinových intervalů s důrazem na sledování celku (doplňující šetření)

Předpokládáme, že námi realizovaný akční výzkum splní veškerá očekávání a cíle vedoucí k optimalizaci stavu inkluzivního vzdělávání v kontextu uměleckého vzdělávání žáků se SPV.   

VÝSTUPY Z VÝZKUMU

Zpráva o průběžném vyhodnocení ohniskových skupin: Odkaz naleznete zde: Akční výzkum – screening Likertových škál

Zpráva o průběžném vyhodnocení ohniskových skupin: Odkaz naleznete zde: APIV Zpráva o průběžném vyhodnocení ohniskových skupin projektu IMUZA

Odborný článek: Children with special educational needs in the context of artistically focused education of the Czech Republic (P. Svoboda): Celý text naleznete zde: Svoboda_JEP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Průběh a výsledky akčního výzkumu: Celý text naleznete zde: Projekt_IMUZA_-_závěrečná_zpráva