KA6 Návrh úpravy ŠVP ZUŠ

Vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů v ŠVP včetně metodických materiálů pro všechny obory ZUŠ z hlediska začleňování žáků se SVP

Jaký má klíčová aktivita cíl

Klíčová aktivita se zaměřuje na úpravu vzdělávacích obsahů a vytváření metodických materiálů v perspektivě základního uměleckého vzdělávání, tedy v rámci základních uměleckých škol. Z předběžných výzkumů budeme definovat základní oblasti, ve kterých by bylo třeba podpořit dané inkluzivní vzdělávání a dále budeme definovat konkrétní metodické podpory a úpravy vzdělávacích obsahů, jež se po ověření budou zavádět do praxe. Jedná se jak o hromadnou, tak i individuální výuku na ZUŠ. Aktivity se týkají všech oborů ZUŠ (literárně-dramatického, hudebního, tanečního i výtvarného, dále se zaměřujeme na rozvoj tvořivosti, jako předpokladu naplňování základních psychických potřeb žáka a tím vytváření prostředí pro jeho zdravý rozvoj. Zaměřujeme se na žáky se všemi typy vzdělávacích potřeb vycházejících z jejich postižení /oslabení i na jejich intaktní spolužáky. Dále pak na rodiče, pedagogy a školské poradenské pracovníky a školská poradenská pracoviště.

Jak bude klíčová aktivita probíhat

Realizace klíčové aktivity spočívá především ve spolupráci s partnerskými základními uměleckými školami, z nichž každou zatupuje koordinátor, který umožňuje podílet se na daném procesu i dalším kolegům – pedagogům, odborníkům z praxe v rámci dané školy.

Stěžejními kroky klíčové aktivity budou především:

  • Pravidelná konzultace s koordinátory daných partnerských základních uměleckých škol.
  • Společná setkání koordinátorů (1x ročně „malé“ setkání účastníků z Čech nebo Moravy a 1x ročně „velké“ setkání všech), kde budou probíhat ohniskové skupiny zaměřené na inovace v rámci změn v ŠVP a metodické podpory inkluzivního základního uměleckého vzdělávání.
  • Příklady dobré praxe (ukázkové hodiny) ve spolupráci se zahraničními experty na danou problematiku. (Např. vytváření divadelních performancí pod vedením N. T. Popové – moskevské expertky na inkluzivní dramatickou tvorbu, kdy budou daný divadelní subjekt tvořit žáci základní umělecké školy a integrovaní herci s poruchami autistického spektra).
  • Akční výzkum ověřující navržené a realizované inovace vedený experty z řad realizátorů projektu.

Jaké očekáváme výsledky

Stěžejním efektem klíčové aktivity by mělo být zkvalitnění inkluzivního prostředí na základních uměleckých školách. K tomu mohou přispět následující očekávané výsledky:

  • Zavedení obsahových změn do konkrétních ŠVP daných ZUŠ, příp. revize obsahu RVP pro ZUŠ (konkrétně zpřesněná a aktualizovaná definice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci základního uměleckého vzdělávání.
  • Vytvoření metodických a didaktických materiálů pro podporu integrace žáků na ZUŠ. Tyto by se měli zabývat např. podporou spolupráce pedagogů ZUŠ se školskými poradenskými zařízeními, využíváním expresivně-formativních přístupů v rámci výuky na ZUŠ, spoluprací s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prací s integrovanou třídou.)

Garant KA:

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph. D.
mail: polinekm@seznam.cz
mob. +420 608 253 372