VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Publikace:

TVOŘÍME SPOLEČNĚ

metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání

Editor: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph. D.

Cílem metodiky, jež bude vydána v elektronické podobě, je podpořit učitele, aby byli lépe připraveni na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do výuky uměleckých oborů, konkrétně výtvarné výchovy. Kromě specifikace jednotlivých skupin žáků podle typu postižení a speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu výtvarné výchovy přináší metodika konkrétní doporučení k integraci a podpoře těchto žáků, tak aby se mohli plně účastnit expresivních i receptivních výtvarných aktivit. Metodika obsahuje jak konkrétní realizované projekty, tak kazuistiky. Jejich autoři nabízejí k dalšímu využití své bohaté zkušenosti, tak aby umělecké vzdělávání bylo inkluzivní a k prospěchu a rozvoji všech žáků bez výjimky.

Plánovaný rozsah publikace je cca 150 stran + integrované obrázky.

 

Publikace ke stažení zde : https://imuza.upol.cz/publikace/Sobanova-Tvorime%20spolecne_online_final.pdf


Publikace:

VÝTVARNÝ PROJEV DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SVP A PROINKLUZIVNÍ DIDAKTIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Doprovodný výstup: VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Editor: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph. D.

Výstava a publikace představí tvorbu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu ontogeneze dětského výtvarného projevu. Budou zde prezentovány nejen samotné práce, ale i stručné „příběhy“ výtvarných artefaktů nebo jejich cyklů s popisem okolností jejich vzniku, případně typu překážek, které daný žák v tvorbě překonává.

Zapojení autoři a pedagogové: Milan Valenta, Jiří Přivřel, Petra Žváčková, Jakub Dlabal, Milada Sobková, Petra Šobáňová, Tereza Axmannová, Zuzana Duchková, Eva Směšná.

Výstup:

EDUKLIPY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY (VE ZNAKOVÉM JAZYCE)

Editor: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph. D.

V rámci projektu pracujeme na cyklu vzdělávacích klipů do výtvarné výchovy, jejichž koncepce vychází ze znepokojivé skutečnosti, že pro žáky se sluchovým postižením existuje jen minimum vzdělávacích materiálů. Zvláště neslyšící žáci, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk, bývají opomíjeni s odkazem na vizuální podstatu výtvarného umění. Porozumět umění do hloubky – zvláště tomu modernímu – však není možné bez podpůrného výkladu a vysvětlení kontextu. Eduklipy, jež v projektu vznikají, na tuto skutečnost reagují a nabídnou moderní materiál přístupný jak běžným žákům, tak – díky stopě titulků a výkladu ve znakovém jazyce – žákům se sluchovým postižením.

Eduklipy jsou zamýšleny jako didaktické pomůcky do výuky výtvarné výchovy, budou tedy zpracovávat několik témat z oblasti umění a budou stavět na jedinečném spojení s předními českými muzei umění, konkrétně s Muzeem umění Olomouc a Museem Kampa, jejichž lektorky a lektoři se budou na obsahu klipů autorsky podílet. K názornosti přispěje, že klipy budou obsahovat bohatou nabídku vizuálních podnětů z uměleckých sbírek těchto institucí, počítáme rovněž s tím, že klipy budou prezentovány také v těchto muzeích a kromě výuky poslouží i dětským návštěvníkům těchto muzeí.

Klipy budou mít dynamickou, výtvarně zajímavou a pro žáky atraktivní tvář. Autorkou animovaných sekvencí a vizuálního stylu klipů bude animátorka Pavla Baštanová.

Autory obsahu jednotlivých klipů budou Petra Šobáňová, Hana Lamatová, Lenka Trantírková, Marek Šobáň, Eliška Pýchová

Klipy staví na tezi, že žákům se sluchovým postižením by mělo být umožněno přijímat informace a vzdělávací obsah v jejich přirozeném komunikačním prostředku, ve znakovém jazyce. Klipy budou v tomto směru univerzální: budou pracovat převážně s obrazem a komentář k obrazu bude v češtině a ve znakovém jazyce; klip bude obsahovat rovněž volbu titulků pro žáky, kteří preferují psanou podobu českého jazyka

Témata jednotlivých klipů:

  • žánry, námětové okruhy výtvarné tvorby;
  • umělecké druhy, výtvarné obory, kresba jako základní vyjadřovací médium;
  • proměny umění a hranice uměleckého pole aneb proč může být krabice od pracího prášku uměleckým dílem;
  • cesta k abstrakci, nefigurativní umění;
  • kompozice, perspektiva, prostor v uměleckém díle.