KA2 „Síťování“

Klíčová aktivita 2:
Vzájemné učení/spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání „síťování“

Hlavní myšlenkou a základním smyslem je vytvoření platformy pro výměnu zkušeností a dobré/špatné praxe partnerů projektu a to v kontextu podpory inkluzivního uměleckého vzdělávání. Klíčová aktivita zahrnuje zasíťování na projektu participujících subjektů a to napříč celou ČR. Vzniklá síť akcentuje jak horizontální hledisko (propojení a spolupráce stejně zaměřených škol/institucí), tak požadavek vertikální – v rámci podpory inkluzivního uměleckého vzdělávání jsou proto v projektu zastoupeny mateřské školy, základní školy, střední školy, základní umělecké školy, organizace a spolky zaměřené na podporu uměleckého vzdělávání, konzervatoře a v neposlední řadě i školy vysoké. Z každé partnerské organizace/školy je v projektu zapojen minimálně 1 účastník – v pozici tzv. projektového zástupce školy/instituce.
Smyslem je maximální možná míra podpory a prostupnosti hlavních cílových skupin těmito subjekty – zaměřenými na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (jako součást běžného vzdělávacího proudu) a umožnění předání a sdílení zkušeností s inkluzivní výukou v múzických disciplínách a to formou:

  • síťování (potkávání se) a sdílení zkušeností;
  • semináře dobré praxe;
  • realizace akčního výzkumu;
  • účasti na akreditovaných kurzech v rámci dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků;
  • možností partnerů projektu využít intervizní a supervizní podporu na svém pracovišti;
  • realizaci zahraniční stáže;
  • vytvoření videonahrávek a eduklipů.

Síťování (potkávání se), sdílení zkušeností, semináře dobré praxe a realizace akčního výzkumu bude probíhat v rámci osobních setkáních partnerů. V každém roce (mimo 2017) budou realizovány dvě tzv. „malá setkání“ – setkání partnerů projektu v rámci geografické sekce Morava / Čechy. V každém roce (mimo 2017) bude realizováno 1x tzv. „velké setkání“ – celorepublikové setkání všech partnerů projektu. Součástí velkého setkání bude ukázka vybrané múzické činnosti v kontextu inklusivních přístupů a to v oblastech dramatického; výtvarného a hudebního – realizovanými tuzemskými i zahraničními umělci a lektory

Akreditované múzické kurzy čtyřdenní specificky zaměřené a orientované workshopy směřující k získání teoretických poznatků i praktické zkušenosti směrem k možnostem využití výtvarné, dramatické, hudební, taneční a pohybové výchovy v kontextu inklusivních přístupů ve vzdělávání. Kurz povedou zkušení lektoři se speciálně pedagogickou praxí a je certifikován u MŠMT ČR. Obsahem jednotlivých dnů bude: Divadlo (nejen) ve výchově osob se sluchovým postižením; Inkluze v pohybu; Axmanova technika modelování; Příběh pana Tydýta.

Intervize/supervize – nabídnuty směrem k zapojeným partnerům projektu. Jako možnost odborně sdílet na daném pracovišti zkušeností, které: buď vzešly z akčního výzkumu/setkávání anebo se týkají samotné oborové inovativní činnosti dané školy.

Zahraniční odborné stážemožnost zahraniční cesty pro 4 osoby na 5 dnů na vybranou školu/instituci, která může být příkladem úspěšného pro-inkluzivního přístupu ve vzdělávání a zároveň příkladem inspirativní funkční komunity učitelů, rodičů, dětí a dobrovolníků. Jedná se o školu, jež nabízí základní vzdělávání všem dětem bez rozdílu a jež disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti inkluze a vzdělávání různých skupin žáků se SVP. Cílem je navázání hlubšího kontaktu se školou a zrealizovat zde kratší stáž obsahující náslechy vyučování a konzultace s pedagogy, seznámení se s projekty dané školy a diskuse o možných problémech, týkající se inkluzivního vzdělávání v oblasti uměleckých vzdělávacích oborů.

Videonahrávky a eduklipy vzniknou na základě přímé práce s vybranými skupinami dětí/žáků/studentů a to jak v rámci ukázkových hodin či jako výsledek tvůrčího procesu, na jehož konci bude divadelní, taneční či hudební exhibice určená jak pro odborníky, rodiče tak veřejnost. Specifickým výstupem bude také pětidílný eduklip ve znakovém jazyce, určený pro osoby se sluchovým postižením.

Garant KA1

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

email: jara.mastalir@gmail.com

tel: 739 479 587