KA4 Spolupráce s vysokými školami

Klíčová aktivita 4:
Spolupráce VŠ zajišťující přípravu budoucích pedagogů včetně rozvoje didaktik všech vzdělávacích oborů oblasti Umění a kultura

Klíčová aktivita se soustředí na spolupráci mezi vysokými školami v oblasti múzického zaměření a současně spolupráci s ostatními subjekty zapojenými v projektu. Odborná podpora subjektů zahrnuje umělecké disciplíny – umění hudební, výtvarné, dramatické, taneční a literární v propojení inkluzivního vzdělávání žáků se specificky vzdělávacími potřebami.  Zástupci vysokoškolských institucí tak mohou zajistit erudovanou přípravu budoucích pedagogů, kteří získají přehled o inovativních metodách práce uměleckého vzdělávání výše zmíněné cílové skupiny s domácími a zahraničními inspiracemi.

Předmětem KA je inovace přístupů a zpřístupnění metod práce s žáky se SVP v inkluzivním vzdělávání. Inovativní přístupy zástupců vysokoškolských institucí budou předávány prostřednictvím projektových setkání, workshopů a odborných vzdělávacích seminářů. Výsledkem KA bude rozvoj didaktických principů všech vzdělávacích oborů oblasti Umění a kultura, které budou koncipovány v odborném publikačním výstupu.

Spolupracující vysokoškolské subjekty:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (oblast dramiky, dramaterapie, hudební výchovy, muzikoterapie a muzikofiletiky, výtvarné výchovy)
  • Divadelní akademie múzických umění v Praze (divadlo a dramatická výchova)
  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (taneční a pohybová výchova)
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (taneční, hudební a divadelní umění zaměřené na osoby se sluchovým postižením)
  • Pedagogická fakulta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (hudební výchova)
  • Jan Slavík z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (výtvarná výchova, artefiletika v užším pojetí) – univerzita není partnerem projektu.

Průběh KA se bude primárně soustředit na komunikaci, plánování a participaci na publikačních výstupech, předání odborných zkušeností ostatním aktérům projektu v rámci projektových setkání a jejich sdílení. Sdílení a předání odborných zkušeností a metod bude zajišťovat přípravu budoucích pedagogů uměleckého vzdělávání s ohledem na rozvoj kreativity a tvořivého estetického cítění žáků se SVP v rámci skupinové i individuální umělecké výuky.

Výstupem KA bude tvorba oborové (prointegrativní) didaktiky všech oblastí múzického zaměření. Prezentace odborných výstupů bude realizována na konferencích, studentských seminářích a přednáškách, formou odborných článků a studií a formou ucelených a tiskem vydaných publikací.

Rámcová specifikace oborových didaktik se bude primárně soustředit na oblasti: výtvarná, hudební výchova a dramika pro děti a žáky s mentálním postižením, hudební výchova pro sluchově postižené, dramika pro jedince s ADHD a PAS, taneční a pohybová výchova pro žáky s tělesným postižením, oborová didaktika múzických disciplín a další.

Garant KA:

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.
email:lenka@kruzik.net
telefon: +420 608 272 405