KA3 Pilotní aktivity ve školách

Klíčová aktivita 3:
Pilotní aktivity ve školách

Jaký má KA cíl

Tato klíčová aktivita je zaměřena na návrh, ověření a zavedení takových změn (inovací) vzdělávacích programů, které podpoří společné vzdělávání žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (tedy se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým, mentálním postižením – oslabením) se žáky a studenty bez postižení či znevýhodnění.
Podpora společného vzdělávání je cílena do oblasti uměleckých disciplín, čili do výuky umění hudebního, výtvarného, literárního, dramatického, tanečního (pohybového), přičemž základní snahou je využití jejich možností k rozvíjení nejenom tvořivosti a estetického cítění, ale i specifických lidských vlastností – schopnosti porozumění sobě a svému okolí, schopnosti dorozumívání se bez rozdílu, schopnosti vyjadřování a sdílení vlastních emocí, myšlenek, potřeb.

Jak bude KA probíhat

Klíčová aktivita bude probíhat ve spolupráci s partnery projektu ze základních (včetně „speciálních“), základních uměleckých a mateřských škol (zastoupenými koordinátory – projektovými zástupci na školách), podílet se na ní mohou další pedagogičtí pracovníci (odborníci z praxe) zaměření na některou z uměleckých disciplín nebo mající zkušenosti s cílovou skupinou žáků a studentů.
Spolupráce na nastavení inovací bude probíhat formou společných setkání se členy projektového týmu (1x ročně „malé“ setkání účastníků z Čech nebo Moravy a 1x ročně „velké“ setkání všech), na nichž dojde k předávání zkušeností (viz KA Síťování – potkávání se – všech partnerů projektu), dále formou ukázkových hodin s reflexí na vybraných školách či institucích dobré praxe (4x ročně, přihlásit se může stanovený počet účastníků), dílčími konzultacemi (např. přes e-mail, SKYPE, web apod.), v rámci odborného vzdělávání v kurzech, seminářích a na „konferencích“ (zahrnujících ukázky žákovských a studentských prací – výstavy, koncerty, divadla atp.).
Ověření nastavených inovací bude řešeno akčním výzkumem. Ten provedou příslušní odborníci z řad realizátorů projektu.

Jaké očekáváme výsledky

Výsledkem KA by mělo být zavádění takových inovací vzdělávacích programů, které podpoří společné vzdělávání cílových skupin v oblasti uměleckých disciplín. Konkrétně půjde o některé změny obsahu výuky, uplatnění efektivních přístupů, jakými jsou např. dramika a artefiletika, zavedení adekvátních metod, forem a prostředků tam, kde s nimi nejsou zkušenosti a nejsou používány.
Inovace budou mít v konečném důsledku hlavně podobu didaktických materiálů, obsahujících metodiky, příklady dobré praxe, náměty pro výuku, návrhy pro změny vzdělávacích programů apod. Zainteresované školy a instituce mohou rovněž získat adekvátní didaktické prostředky pro svoji pedagogickou činnost.

Garant KA

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
mail: omuller@centrum.cz
mob. 777 641 261

KA Tvorba odborných materiálů podpory procesu inkluzivního uměleckého vzdělávání

Jaký má KA cíl

Aktivita je zaměřena na tvorbu didaktických materiálů podporujících společné vzdělávání žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami se žáky a studenty bez postižení či znevýhodnění. Tyto materiály budou mít tištěnou i digitální podobu či podobu výukových a kompenzačních prostředků a budou umožňovat podporu jednotlivých postižení v rámci výuky uměleckých disciplín. Na jejich tvorbě se mohou podílet také zástupci partnerských škol a institucí.

Jak bude KA probíhat

Tvorba metodických materiálů bude realizována jednotlivými autory (z řad členů projektového týmu, dobrovolných přispěvatelů z partnerských škol a institucí či odborníků z praxe) na základě návrhů, úprav a ověřování obsahu, forem, metod, prostředků a přístupů v dané oblasti (viz předchozí KA). Autoři své texty odevzdají nejpozději v lednu 2019 a tyto pak budou přístupné pro další připomínkování ze strany odborné veřejnosti.

Jaké očekáváme výsledky

 • Publikace 
  • Hudební výchova pro žáky se SVP
  • Metodika expresivních přístupů u žáků se SVP v inkluzivním vzdělávání
  • Muzikofiletické techniky prácev inkluzivní výuce
  • Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory
  • Metodická příručka do výtvarnévýchovy se zaměřením na integraci žáků se SVP
  • Didaktika hudební výchovy u žákůse SVP
  • Výtvarný projev dětí a žáků se SVPa proinkluzivní didaktika VV
  • Katalog projektů dobré praxe vhudební, dramatické, tanečně-pohybové a slovesné výchově aj.
 • Eduklipy a videoukázky příkladů dobré praxe

Garant KA

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
mail: omuller@centrum.cz
mob. 777 641 261