PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, zajímal by mě Váš názor, zda i v současné době by měl být u žáků s MP kladen důraz na navýšený počet hodin vzdělávací oblasti Člověk a svět práce např. nad hudební či výtvarnou výchovou?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za Váš dotaz. U žáků s LMP byl v historickém kontextu z pohledu vzdělávání vždy kladen zvýšený důraz na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Bylo to z důvodů dalšího profesního uplatnění těchto žáků. Proto i v Rámcovém učebním plánu (dále jen RUP) RVP ZV, přílohy LMP činila minimální časová dotace na 1. stupni 15 hodin a na 2. stupni dokonce 20 hodin. Oproti tomu vzdělávací oblast Umění a kultura, kam spadá hudební a výtvarná výchova měla minimální časovou dotaci na l. stupni 10 hodin, na 2. stupni dokonce o 2 hodiny méně, tedy 8 hodin. Tuto časovou dotaci šlo samozřejmě posílit (a v mnoha ohledech se tak stalo) ve školních vzdělávacích programech z disponibilní časové dotace. Se zrušením Přílohy LMP došlo i ke změně v minimálních časových dotacích uvedených vzdělávacích oblastí. RUP přílohy LMP byl nahrazen RUP RVP ZV. Dramaticky se tak snížila minimální časová dotace ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a to na 1. stupni na 5 hodin a na 2. stupni na 3 hodiny. Naopak vzdělávací oblast Umění a kultura posílila na 1. stupni na 12 hodin a na 2. stupni na 10 hodin. Tedy o 2 hodiny na každém stupni. Z toho vyplývá, že je nutné v ŠVP u žáků s LMP posilovat zejména hodiny vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (a to ať už z disponibilní časové dotace, či na úkor jiných vzdělávacích oblastí – např, dalšího cizího jazyka), aby byl naplněn cíl dalšího profesního zařazení absolventů ZŠ s LMP (a jejich následná socializace – tedy uplatnění na trhu práce). Co se týká hudební výchovy, podle RVP ZV: „ Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.“ Specifikum hudební výchovy u žáků s LMP je také v tom, že většinou přesahuje rámec svého vzdělávacího oboru a prvky hudební výchovy prolínají celým vzdělávacím procesem. Jinými slovy není svázaná jen do hodin daných pro její realizaci v učebním plánu ŠVP (velký význam má např. při realizaci řečové výchovy, tělesné výchovy, ale i jazyku a jazykové komunikaci apod.). Takže obě vzdělávací oblasti mají svůj význam při vzdělávání žáků s LMP, přičemž akcent je kladen na vzdělávací oblast Člověk a svět práce, ale neznamená to, že by vzdělávací oblast Umění a kultura, kde patří hudební výchova, měla zůstat stranou. I zde jsou možnosti posílení její minimální časové dotace v učebním plánu ŠVP. Navíc při plánování vzdělávacího procesu se počítá s jejím přesahem do jiných vzdělávacích oborů, a také jiných vyučovacích forem, jako jsou např. výchovné koncerty, návštěva hudební produkce, festivaly apod.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Je možné v rámci distančního vzdělávání pro žáky s MP učit i hudební výchovu? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za Váš dotaz. Mimořádná opatření vlády kvůli Covid-19 v rámci kterých došlo k uzavření škol v ČR, se dotkla i škol zřízených podle §16, odst. 9 ŠZ pro žáky s mentálním postižením. Stejně jako u běžných škol i pro tyto školy nastala specifická situace, vzdělávat své žáky na dálku z domácího prostředí. I když ministerstvo školství doporučovalo, aby se ve vzdělávání preferovalo především základní učivo základních předmětů, domnívám se, že u žáků s MP má hudební výchova natolik specifické postavení, že i byť pro radost a atmosféru, kterou navozuje třeba obyčejná písnička, je dobré, aby byla součástí vzdělávací nabídky. Mám informace od kolegyň, které hudební výchovu učí, že tomu skutečně tak je a že zařadily i hudební výchovu do distančního vzdělávání žáků s MP. Formy realizace byly různé. Využívaly PC, tablet, či mobilní telefon. Výuka probíhala buď on-line nebo i off-line pomocí aplikací Skype, Messenger, WhatsAPP, Microsoft Teams apod. Většinou šlo o motivaci písničkou, opakování písniček již naučených, či nácvik nové písně. Podpůrným materiálem byly pracovní listy, které paní učitelky vytvářely a pak je prezentovaly v rámci off-line systému, či s nimi pracovaly s žáky on-line. Při výuce off-line byla prezentována i videa, které paní učitelky natočily. Určitým úskalím při distančním vzdělávání je nejen vybavení kvalitní výpočetní technikou a to na obou stranách (školy i rodiny), ale také stupeň ICT gramotnosti. Průlomovým zjištěním (i pro speciální pedagogiku) je fakt, že i žáky s MP lze za určitých podmínek vzdělávat distanční formou. Toto zjištění má do budoucna praktické využití např. při vzdělávání žáků dlouhodobě nemocných, či dětí vzdělávaných podle §34b ŠZ (Individuální vzdělá vání dítěte), či §41 ŠZ (Individuální vzdělávání žáka).

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Doporučil byste, aby se v rámci hudební výchovy na škole zřízené dle §16 (kde je menší počet
žáků) zařadila i hra na hudební nástroj? Pokud ano, který byste preferoval? Velmi často využívaná
hra na flétnu, se mi zrovna nezdá nejlepším řešením.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Zařadit do náplně hodin hudební výchovy hru na nějaký hudební nástroj klade nároky jak na pedagoga
(jeho hudební vzdělání, či zkušenosti) a organizační schopnosti, ale také na schopnosti a možnosti žáků.
Traduje se, že zejména žáci se zrakovým postižením mají ke hře na hudební nástroje blíže, než žáci s jiným
druhem postižení, ale já bych to až tak neviděl. Na hudební nástroj se mohou naučit všichni, kteří k tomu
mají ty správné dispozice, zejména hudební sluch a nebrání jim v tom právě samotné zdravotní
znevýhodnění.
Aby nedošlo k nedorozumění, je důležité také správně pochopit, co myslíte „zařazením hry na hudební
nástroj do hodin hudební výchovy.“ Dle mého názoru se nejedná prioritně o výuku hry na hudební nástroj,
ale o využití dříve nabytých (třeba i základních) dovedností žáka/žáků ve hře na určitý hudební nástroj pro
„oživení,“ „zpestření“ hodin hudební výchovy. Samozřejmě, že dalšímu rozvíjení těchto dovedností nic
nebrání, již samotné zapojení je pro žáka/žáky aktivizující.
Z hlediska výběru hudebního nástroje bych doporučil elektronický klavír nebo klávesy. Rozvíjí nejen 
hudební sluch, ale i smysl pro rytmus, pohyb a zpěv. Ten je u žáků mnohdy vítán, zejména když je
podpořen možností zajištění mikrofonu. Je to velká výhoda oproti hře na flétnu.
Tím ovšem nezatracuji možnost společné výuky všech žáků třídy na určitý hudební nástroj, ale jak už jsem
konstatoval úvodem, vyžaduje to jak zdatného pedagoga, tak dobrou sestavu třídy.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Domníváte se, že je vhodnější, když jsou hudební akce (výchovné koncerty) pořádány přímo ve
školách?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
V poslední době je realitou, že přichází do škol množství nabídek na konání výchovných koncertů a to
přímo v prostorách školy. Na jedné straně je to elegantní řešení pro vedení školy i pro učitele, nejsou žádné
problémy s organizací, přesuny po rušných komunikacích, interpret přijede přímo do školy a akce se
uskuteční za minimální ztráty vyučovacích hodin.
Na druhé straně však žáci tím přicházejí o prožitek z hudby v kulturním prostředí (ne všechny školy mají
hudební sál a tělocvična je prostor pro úplně jiné účely), ale také výchovný vliv směrem k nabytí určitých
společenských konvencí (společenské etiketě) není tak silný jako v prostorách, které jsou tomu
přizpůsobeny.
Důležitým přínosem výchovných koncertů je totiž nejenom naučit se vnímat hudbu, ale i naučit se
v kulturním prostředí chovat.
Jako naprosto nepřijatelná se mi jeví argumentace pro konání výchovného koncertu ve škole, která se opírá
o tvrzení, že si na veřejnosti nebudeme s těmi „nevychovanci“ dělat ostudu.
Zažil jsem dokonce i případ, kdy na výchovný koncert, či divadelní představení, byli vybrání jen „ti
hodní“a ti „druzí“ zůstali ve škole (nezřídka se mezi těmi „druhými“ mohou ocitnout i žáci s postižením).
Taková selekce, zejména v době „společného vzdělávání“ je na pováženou. To je potom na zamyšlení,
jestli na takové škole není něco špatně.
Takže jednoznačně bych podporoval konání výchovných koncertů mimo školu, v prostředí k tomu
určenému a za účasti všech žáků.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, můžu se zeptat jak propojit HV s Věcným učením? Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Hudební výchova nabízí mnoho možností pro rozvíjení mezipředmětových vztahů. Prvků hudební výchovy lze dobře využít jak ve výtvarné výchově, tak také řečové výchově, jak jsem již psal v předešlých odpovědích, a také tak ve věcném učení. Zde se nabízí např. témata Zdraví, Nemoc, Otužování, Pohyb….. a s tím i výuka částí těla. Uvedu dva příklady z praxe.
Věcné učení můžeme propojit právě s HV například písní s pohybem na melodii písně: „Jaká by to hanba byla, kdyby žena muže bila“ (během zpěvu se předvádí pohyb dle pokynů pedagoga).
Text písně:
Kdo má ruce tleskat musí, kdo neumí ať to zkusí,
kdo má ruce tleskat musí, tlesky, tlesky, tlesk.

Kdo má nohy dupat musí, kdo neumí ať to zkusí,
kdo má nohy dupat musí, dupy, dupy, dup.

Kdo má hlavu houpat musí, kdo neumí ať to zkusí,
kdo má hlavu houpat musí, houpy, houpy, hou.

Kdo má oči mrkat musí, kdo neumí ať to zkusí,
kdo má oči mrkat musí, mrky, mrky, mrk.

Kdo má nos ten smrkat musí, kdo neumí ať to zkusí,
kdo má nos ten smrkat musí smrky, smrky, smrk.

Atd…..fantazii se meze nekladou. Mohou se používat další části těla, které se učí žáci pojmenovávat a ukazovat.

V období chřipek a nachlazení se nabízí využít rytmizace básně: „Nemoc“ a to ve spojení s grafomotorickým cvičením.
Příklad:
Na obrázku je nakreslen hrníček a žáci dodělávají krouživé pohyby tužkou a dělají, jak se z něj kouří (v hrníčku je teplý čaj na uzdravení).
Žáci krouží a procvičují si ruku v rytmu říkanky…. (spojení HV, ŘV, grafomotoriky)

Zas mě jeden bacil našel,
Dostal(a) jsem rýmu, kašel.
Rejdí v krku, rejdí v nose,
proto kuckám v jednom kuse.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, na naší škole chceme pořádat karneval. Jaké máte zkušenosti s touto aktivitou u žáků s MP? Prosím uveďte některé inspirativní příklady z praxe.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku.
Zimní období je spojeno nejen s Vánocemi, ale je to rovněž období plesů a karnevalových masek. Karneval je vítanou aktivitou, která vede k celkovému uvolnění a navození psychické pohody u žáků, ale také k pohybové relaxaci, navazování a upevňování přátelských vztahů. Tato aktivita má i svoji edukační nadstavbu.
Karneval může být pojímán jako jednorázová zábavní akce, kdy se děti sejdou a prožijí si „nějaký“ čas společným „dováděním“ v maskách při reprodukované hudbě, ale také jako netradiční součást vyučovacího procesu. Ta se svým pojetím blíží projektovému vyučování, časové úseky, které jsou projektu věnovány, na sebe smysluplně navazují, doplňují se a směřují v závěrečný produkt (výsledek), vyvrcholením je projektový den (vlastní karneval).
Jednotlivé přípravné aktivity jsou realizovány hlavně v tzv. „výchovách“. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech je to především zhotovení kulis, výzdoby a karnevalových masek; v tělesné výchově a hudební výchově zase nácvik jednoduchých tanečních kroků či tance, výběr hudební produkce, ale i nácvik vhodných písniček a básniček s pohybem.
Vlastní karneval pak lze pojmout jako nezávazný rej s přehlídkou masek, ale lze jej také tematicky zaměřit (např. rej zvířátek s povídáním, tancem a pohybovými aktivitami při reprodukované hudbě, hrami, soutěžemi). Za splnění úkolů dostanou děti vždy drobnou odměnu. Při takto pojatém karnevalu, jako součásti vzdělávacího procesu (i s cílenými přípravnými fázemi), dochází k přirozenému způsobu učení se prožitkem, který má mnohem silnější motivační a edukační účinek než klasicky pojaté vyučování.
K druhé části otázky uvádím pro inspiraci nácvik a rytmizaci písně a básně tematicky vhodné pro karneval:

Na melodii písničky: „Kluci kočičí“ zpíváme:
Proč tu tolik smíchu je?
Šašek v trubku píská.
Kdo tu všechno tancuje,
skáče, křičí, výská?
/: Hola děti, pojďte dál,
dneska máme karneval :/.
Tuto variaci můžeme použít jako úvodní píseň pro celý karneval
Ale může to být i báseň s pohybem:

Brzy bude velký bál, /ruce dáme k puse a hlásíme/
hurá, je tu KARNEVAL! /ruce nad hlavu/
Nafoukneme balónky, /rukou opíšeme ve vzduchu kruh/
ozdobíme záclonky. /zatřepeme prstíky nad hlavou/
Schováme se za masku, /zakryjeme si rukama obličej/
jsme jak z hadích ocásků. /kroutíme se a poskakujeme na místě/

Soutěžíme, zpíváme si, tancujeme a užíváme si krásné společné dopoledne.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, prosím vás mám dotaz……Jaké písničky jsou vhodné pro žáky se STMR a TMR na Mikulášskou besídku, prosím uveďte i náměty. Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

V čase adventu i k nám do školy přichází Mikuláš se svojí družinou. Většinou se o toto překvapení postarají žáci z vyššího ročníku. Mladší žáci si ve svých třídách připravují program s písničkami, říkankami s mikulášskou tématikou a s radostí předvedou, co se naučili.

Nyní uvádím praktické náměty z naší školy, které mohou být inspirací.

Piktogram – žák vybírá dle slovního pokynu ze souboru piktogramů různých básní a písní konkrétní piktogram na téma „ Mikulášské“. Tím se určí téma bloku v hodině HV a zalaminovaný piktogram se může dát na nástěnku k dennímu programu.

Náměty písní

Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč (guláš),,

Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas.

Čerti se ženili (Marie Kružíková – Písníček)

1. Četi se ženili, tančili, řádili, kopytem dopředu, kopytem zpět.

Píchali, bodali, rohama do peřin, peří se sypalo na celý svět.

R.: Hopsasa, hejsasa, hlavou čert potřásá a v čertím kožíšku teplo mu je.

V kožíšku na paty, čertíku chlupatý, nad hlavou peří mu poletuje.

2. Dva čerti s čerticí drží se za vlasy, další se chystají do pranice.

Nahoře na světě – ďábelské počasí, vánice, vichřice, fujavice.

R.: Hopsasa……

(Tato píseň se může i pohybově ztvárnit, a to třeba ve dvojici, kdy se žáci drží za ruce a vykopávají nohama do stran, může se jednat o čertovský taneček.)

Čertíkova rozpočítaná

Čertí brána otevřená, čertím klíčem odemčená.

Kdo do ní vejde, čertík z něj vzejde.

Ať je to ten, nebo ten, bude brblat celý den.

(Zpívá se na melodii písně Zlatá brána otevřená. Jedná se buď o hudebně-pohybovou hru, kdy se dva žáci drží za ruce nad hlavou a dělají tak bránu – stříšku a ostatní podchází v rytmu. Na slovo DEN žáci, kteří dělají bránu, dají spojené ruce dolů a ten, kdo zůstane mezi nimi je chycen a pokusí se zabrblat, nebo můžeme jen rozpočítávat, s tím, že na koho to padne, ten zabrblá.)

Rohy, kožichy, kopyta, ocas

Rohy, kožichy, kopyta, ocas … kopyta, ocas, kopyta, ocas.

Rohy, kožichy, kopyta, ocas…..jazyk, brada, uši, nos.

(Jedná se hudebně-pohybovou hru. Je variací na píseň Hlava, ramena, kolena, palce. Zpěv je doprovázen pohybem částí těla dle textu v písničce.)

Náměty básní

Andělské čarování

Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval.

Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti, čarování není žert,

něco se mu nepovedlo a tak přibyl čert.

(Báseň s pohybem. Žáci předvádí jednoduchý pohyb podle slov v básničce.)

Básně s obrazovým materiálem

Mikuláš

Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál.

V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku.

Z bílých vousů teplý šál, takhle asi vypadal.

Anděl

Anděl ten má zlaté vlasy, v nebi pobral hodně krásy.

Křídla bílá jako sníh, neujde mu žádný hřích.

Čert

Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty.

Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu.

(Pedagog říká básně a zároveň předvádí pohyby podle textu. Žáci napodobují pohyb a snaží se zapamatovat texty básní).

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Jaká pozitiva přináší spojení hudební a výtvarné výchovy? Popř. jaké máte zkušenosti a náměty na činnosti? Děkuji za dotaz.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Hudební i výtvarná výchova jsou si velmi blízké. Hudba je inspirací pro výtvarné umění a naopak. Žáci mohou výtvarně vyjadřovat svoje nálady, vnitřní cítění, pocity písní nebo poslechových skladeb. Velmi často právě hudba podnítí v dětech vznik nové myšlenky, nového nápadu, které potom výtvarně realizují. Žáci mohou rozvíjet představivost, fantazii a kreativitu výtvarně tvořivým vyjadřováním, vytvářet ilustrace podle pocitů, či děje písničky, kterou se právě učí.
Často se také projevují pokusy spojující poslech hudebního díla s improvizovaným výtvarným projevem. Při poslechu hudby mohou experimentovat s barvami, tvary a liniemi, vymýšlet vlastní fantazijní příběhy.
Na závěr hodiny (hodin – pro získání dostatečného času lze spojit hodiny hudební a výtvarné výchovy do bloku), lze uspořádat společnou výstavku vzniklých výtvarných prací.
Další inspiraci můžete najít např. v knížce od autorů M. Raková, L. Štípová, A. Tichá.: Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími

Praktická ukázka:

Píseň s názvem Trnky brnky

1. Trnky brnky, staré hrnky,
ještě starší necky.
Špačci z budky kradou chrupky,
vyplivují pecky.

2. Kosům v háji nechutnají.
že jsou jako z gumy.
Prý si radši zapytlačí,
až dozrají blumy.

NÁCVIK:
Správná artikulace, pravidelný rytmus, pružnost bránice, správná výslovnost R.
RYTMIZACE:
Žáci poslouchají píseň z CD a doprovázejí ji všemi dostupnými rytmickými nástroji (dřívka, bubínky, plechové hrníčky, pokličky…).
VÝTVARNÝ NÁPAD:
Nejprve žáci namalují velký strom – Švestku. Potom korkovou zátkou otiskují modré švestky.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, navazuji na předchozí dotaz. Můžete uvést některé praktické příklady pro realizaci dechových a fonačních cvičení pro žáky s MP v hodinách hudební výchovy?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

Při realizaci dechových a fonačních cvičení je u žáků s MP vždy důležitá motivace.

Motivací dechových cvičení může být navození určitých situací, za kterých si děti uvědomují proces dýchání. Navozujeme např. představu, že jdeme po rozkvetlé louce, kolem květin a vždy si přivoníme.

V zimě, když stavíme sněhuláky, je nám zima na ruce. Zahříváme ruce dechem (foukání do dlaní).

Když jsme ospalí, tak zíváme. „Děti, zkuste si pořádně zívnout a řekněte, co se děje s dechem“ (uvědomování si nádechu a výdechu).

Příklady dechových her:
Odtlač mi ruku
Cílem této hry je nácvik správného nádechu.
Děti sedí, stojí nebo leží. Zhluboka se nadechují. Pedagog přikládá svou dlaň na inkriminovaná místa (hruď, břicho, pod klíční kost) – dítě se má soustředit na dýchání do těchto partií, aby mu odtlačilo ruku. Po nácviku a pochopení cvičení, děti cvičí ve dvojicích.
Doplň větu
Cílem této hry je nácvik řečového dýchání, procvičení řečové výdrže.
Pedagog vymyslí jednoduchou větu. Děti mají za úkol doplnit větu dalším slovem. Motivačně může posloužit námětový obrázek.
Př.

Adam hraje,
Adam hraje na kytaru,
Adam hraje na kytaru ve skupině ….
Po nácviku lze přistoupit k témuž cvičení, kdy místo řečové výdrže sledujeme dechovou výdrž při zpěvu (na dva tóny, jednoduchou melodii….).

Při fonačních cvičeních se zaměřujeme především na nácvik měkkého hlasového začátku. Zde je důležité navodit pocit uvolněnosti. K tomu je dobré využít měkkého, pomocného gesta. Ve cvičeních postupujeme tak, že nejprve vybíráme slabiky a slova, která začínají nosovkou. Při nácviku vokálů začínáme vokálem u (vokál u zvedá měkké patro a zvětšuje rezonanční prostor nad hrtanem). Po vyvození měkkého u vyvozujeme měkké a, o, e, i. Abychom ulehčili nácvik, lze předsadit před vokál hlásku h.

Příklad cvičeni:
Říkanka
Děti opakují podle pedagoga za doprovodu měkkého pomocného gesta:
a-e-i-o-u
máma už je tu
á-é-í-ó-ú
píši úlohu
ha-he-hi-ho-hu
já ji pomohu
há-hé-hí-ho-hú
dá to námahu
Říkanku můžeme ztvárnit pohybem, případně dramatizovat

Další cvičení jsou zaměřena na rozeznívání rezonančních dutin
Nosní dutinu nejlépe rozeznívají nosové hlásky m,n.

Jak vám chutnal oběd?
Děti mají za úkol beze slov, pouze zvuky, vyjádřit, jak jim chutnal oběd.
Zavřeme ústa a prodlouženě vyslovíme „hm“, zakončíme důrazným „mňam“
Hrajeme si s hlasem: děti různě modulují „hm“, sestupují z vyšších do nižších poloh, zakončují různě protahovaným „mňam“. Na závěr si mohou zahrát na výdrž: z hlubokého nádechu vydechují za intonace „hm“, dokud jim stačí dech, zakončují „mňam“.

Brumendo
Procvičujeme nejprve na jednom tónu na souhlásky hm, hn, při zavřených ústech, ale s oddálenými zoubky. Ve cvičeních pokračujeme s pootevřenými rty. Dětí mají za úkol odhmatat prsty, jestli jim tón zní „v hlavě“, „mezi očima“

Hrajeme si
Děti se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina bude předvádět jedoucí autobus (cvičení v pohybu, zvuk autobusu se zavřenými rty „hn“ nebo s otevřenými rty – tun, tun, tun… zvuk klaksonu také se zavřenými rty), druhá skupina se bude za projíždějícím autobusem otáčet a divit se „jůůůůů.“ Pohyby budou děti doprovázet výrazovou mimikou a gestikulací.

Pěvecké slabiky, zpěv
Využíváme slabik mu, nu, jo apod., které rozezníváme v jednoduchých lidových písních – např. „Ach není, tu není“, „Maličká su“ apod.
Při rozeznívání hrdelní dutiny můžeme využít slova balí, báli a slabiky mau – mou. Vyslovují se volně, v nižších polohách, nepřepínáme sílu hlasu. Doporučuje se cvičit v půltónech v celé části středního rozsahu.
Chceme-li rozeznít všechny rezonanční dutiny, můžeme si zahrát na zvonění zvonů: bim – bam – bum (opět lze využít dramatizace).

Všechny uvedené náměty a mnohé další naleznete v publikaci od Josefa Štěpána a Petra Petráše: Logopedie v praxi, kterou vydalo nakladatelství Septima.

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: "Inovace činnosti SPC" a "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání." Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den. Lze v hodinách HV pracovat také se žáky s MP, kteří mají potřebu logopedické péče? Na co je potřeba se zaměřit?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.
Logopedická péče je doménou odborníka, erudovaného speciálního pedagoga logopeda. Ten provádí diagnostiku, určuje směr péče, terapii apod. Ve školním prostředí lze zavést v rámci PO pedagogická intervence předmět speciálně pedagogické péče (řečová výchova), jehož smyslem je cílený rozvoj komunikativních (komunikačních) schopností žáků. K větší efektivitě dospějeme, když rozvoj těchto dovedností nezůstane pouze izolovanou záležitostí jednoho předmětu, ale vhodným způsobem prolne do celého vzdělávacího procesu.

Hudební výchova skýtá poměrně velký prostor pro realizaci průpravných (přípravných) cvičení jako jsou cvičení dechová, hlasová, artikulační, pohybová apod. Náměty pro tato cvičení naleznete např. v metodické příručce od Josefa Štěpána a Petra Petráše „Logopedie v praxi“ vydané v nakladatelství Septima.

Při vlastní realizaci je důležité žáky vhodně motivovat. Musíte si také uvědomit, že mezi specifika kognice žáků s MP, která mají dopady do vzdělávání, patří mimo jiné snadná unavitelnost, ztráta pozornosti a nedostatek vůle. Z toho pak vyplývá určitá vzdělávací strategie, která se ve velké míře opírá o názor, jasnou instrukci a variabilitu cvičení a to zejména formou hry (aby žáky zaujala a aby při častém opakování nedocházelo ke ztrátě motivace).

Dechová cvičení zaměřujeme na správnou dechovou techniku preferující kombinovaný žeberně – brániční dech a dýchání nosem. Dále nacvičujeme hluboký nádech, přičemž žáky vedeme ke správnému držení těla v poloze vleže, vsedě a ve stoje. Při nácviku výdechu, který postupně prohlubujeme a prodlužujeme, učíme děti cílevědomě ovládat výdechový proud (např. hra slalom, foukání do papírku apod.), přičemž v kombinaci s hlasovými cvičeními (fonace různých zvuků, zpěvných slabik apod.) vytváříme předstupeň k nácviku řečového dýchání. Dechová cvičení se mohou provádět buď v kombinaci s pohybovými aktivitami (a to celého těla – např. při chůzi, případně s pohybem části těla – např. kroužení pažemi, protahování se apod.), nebo v uvolněném postoji v klidu.
Cílem hlasových cvičení je výcvik v ovládání fyziologicky správně vytvořeného hlasu. Zaměřujeme se na měkký hlasový začátek a rozvoj hlasové zvučnosti, nosnosti, síly a barevnosti. Měkké hlasové nasazení se procvičuje v rámci pěveckých dovedností a vokalizace samohlásek a,e,i,o,u. Mezipředmětové vazby jsou při hlasových cvičeních na český jazyk (vhodné texty) a tělesnou výchovu (pohybové vyjádření, dramatizace).
Artikulační cvičení (cvičení na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů) zaměřujeme na rty, dolní čelist, jazyk a měkké patro.
Všechna cvičení se dají provádět individuálně i skupinově, za doprovodu reprodukované (relaxační) hudby, ale také jako součást nácviku pěveckých dovedností.

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.