KURZY A METODIKY ARTETERAPIE A MUZIKOTERAPIE

PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.
KATEGORIE VÝTVARNÁ VÝCHOVA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Pracuje již 32 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno – školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kursech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore,
mohl byste prosím doporučit vhodné kurzy muzikoterapie a arteterapie a sumarizovat, jak postupovat při výběru vhodného kurzu?
Předem děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, milá kolegyně,
k vašemu dotazu pro oblast kurzů z muzikoterapie sděluji po konzultaci s kolegyní muzikoterapeutkou, že je dobré absolvovat nějaký souvislý výcvik na delší čas (1-2 roky), kde jsou různí muzikoterapeuti a tedy různé pohledy na muzikoterapii. A nebo to lze projít po jednotlivých workshopech/víkendech a střídat lektory – muzikoterapeuty.
Dlouhodobý výcvik má tu výhodu, že víkendy na sebe navazují a je dáno s čím vás jednotliví lektoři seznámí, navíc poznáte skupinu lidí (účastníků i lektorů), se kterou se budete pravidelně vídat a můžete po skončení (nebo už i v průběhu kurzu) spolupracovat. Další výhodou je, že součástí dlouhodobých výcviků je automaticky sebezkušenostní část a supervize a je zakončen obhajobou práce, tzn. v průběhu a v závěru si vyzkoušíte, jestli to děláte správně. Další výhodou je podle mne i to, že často má dlouhodobý výcvik lektora – muzikoterapeuta, který je jen hostem a běžně workshopy nepořádá, takže byste se s jeho prací nesetkali.
Víkendové workshopy jsou méně náročné na čas, stojí méně peněz na jedno vydání a můžete si vybírat, co Vás zajímá. Nevýhodou je, že Vás nic nenutí a můžete to odkládat, a taky je jich méně v určitou dobu – takže se stane, že budou třeba 3, které by Vás zajímaly, zároveň. A také v konečném důsledku stojí více peněz. A je to často jen o hudebních zkušenostech a muzikoterapii, tzn. supervizi a sebezkušenost pak musíte absolvovat extra.
Garantované výcviky pořádají muzikoterapeuti CZMTA přímo na stránkách asociace http://www.czmta.cz/poznej-asociaci/garantovane-kurzy-seminare
 nebo na svých stránkách
http://www.muzikoterapie.cz/
https://mg-muzikoterapie.cz/wp/?p=171
http://www.simanovsky.cz/–NOVY–VYCVIK-OD-RIJNA-2018-.html
 Další oblast vašeho dotazu je zaměřena na arteterapii. Pro oblast arteterapie lze studium arteterapie absolvovat na MU – EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII (čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVP na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity Brno), dále organizuje kursy také ČAS – Česká arteterapeutická společnost viz.  http://www.arttherapy.cz/eko-artefiletika.html a dále na UPOL v rámci studia speciální pedagogiky je studijní obor Speciální pedagogika – dramaterapie jehož součástí je předmět arteterapie.
 Pokud byste chtěla doporučit literaturu tak uvádím:
GOETHE, J. W. Smyslově morální účinek barev. Hranice: Fabula, 2004.
LEBEER (ed.) 2006.  Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. 1. vyd. Praha: Portál. 262 s. ISBN 80-7367-103-4.
LIEBMANN, M.  Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2005.
PEROUT, E. Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik, 2005.
RUBINOVÁ, J.A. (ed.) 2008.  Přístupy v arteterapii. Teorie & techniky. 1. vyd. Praha: Triton. 543 s. ISBN 978-7387-093-5.
ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2003.
VALENTA, M. 2011. Dramaterapie. 4. vyd. Praha: Grada. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.
 
Přeji vám hodně úspěchů ve studiu i v praktickém využití.
Petr Hanák