Dne 9. 6. 2018 proběhl  ve Zlíně třináctý ročník integračního teatroterapeutického workshopu „Pojďme sčítat hrušky s jabkama“. Tento jednodenní workshop se konal ve spolupráci ZUŠ Zlín a Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a participovali na něm další zařízení Dětský domov Zlín Lazy, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, SVP Domek, Za sklem,z.s, Dětské centrum Burešov. Workshop  byl veden zkušenými lektory z řad psychologů, speciální pedagogů, dramaterapeutů a teatroterapeutů (Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Mgr. Zdeňka Polínková, Mgr. Hanka Kuzmíková, Mgr. Aneta Miklová, MgA. Markéta Kunášková).
Ve smíšených skupinkách pracovali účastníci workshopu na divadelním tvaru, který na konci dne prezentovali před diváky. Tvůrčí práce zahrnovala dramaturgickou a inscenační práci, včetně scénografie. Účastníci workshopu pouze nenacvičovali předem připravený scénář, ale podíleli si i na tvorbě samotného představení, výrobě kulis i kostýmů. Skupinky byly tvořeny děti s mentálním postižením, PAS, poruchami chování a sociálním znovýhodněním, žáci LDO ZUŠ Zlín, dále pak pedagogové ze ZUŠ a ZŠ zabývající se uměleckými předměty.
Na závěr divadelní prezentace vzniklých performance bylo uvedeno představení „Navzdory osudu“ inkluzivního divadelního souboru Tyátr ModroDiv, ve kterém působí i herci s poruchou autistického spektra.
Intenzivní a tvořívá práce byla zakončena hodinovou reflexí s pedagogy škol a lektory projektu, která se zaměřovala především na inkluzivní fenomény daného procesu.

Květnové dvoudenní „Malé“ setkání vybraných partnerů z Moravy se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Během pátečního zahájení se účastníci seznámili s hlavním řešitelem prof. Milanem Valentou a garanty jednotlivých klíčových aktivit projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání. Síťování mezi partnery a řešiteli projektu probíhalo, jak na úrovni vědecko – formální, tak neformálně – přátelské. Během pátečních ohniskových skupin probíhala podnětná diskuze právě nad tématem uměleckých disciplín ve vzdělávacím procesu a využití inkluzivních přístupů ve vzdělávání. Živá diskuze však pokračovala i nad šálkem kávy či během společného večerního posezení.  Dostatečný otevřený prostor pro diskuzi umožnil reflektovat své osobní zkušenosti z praxe, postřehy z terénu, ale i sdílet své potřeby, obavy a otázky. Účastníci setkání měli možnost nejen skrze diskuzi nasbírat inspiraci pro svoji praxi, ale i díky seminářům vedenými zkušenými terapeuty. Páteční a část sobotního dopoledne byla věnována tanečně – pohybovému semináři pod vedením Dr. Jaroslavy Dosedlové – Blížkové. Praktické semináře byly uzavřeny muzikoterapeutickou „session“ pod vedením Dr. Lubomíra Holzera.

Věříme, že „Malé“ setkání podpořilo sdílení mezi jednotlivými organizacemi, umožnilo rozšířit partnerské kontakty a účastníci díky sebezkušenostním seminářům nasbírali praktické zkušenosti inspirativní pro jejich praxi.

Na průběh a atmosféru setkání se můžete podívat v naší FOTOGALERII.

„Malá“ setkání jak pro sekci Čechy, tak pro Moravu jsou tento rok za námi. Síťování mezi organizacemi a školami však ještě nekončí. 12.-14.10. 2018 ve Zlíně nás čeká „Velké“ setkání všech partnerů projektu, na jeho organizaci a přípravách již řešitelé projektu intenzivně pracují.

Druhá část akreditovaného kurzu MŠMT pro pedagogické pracovníky se konala 18.5.-19.5. opět v Ústí nad Labem.  Kurz byl tentokráte zaměřen na inkluzivní potenciál ve výtvarném umění a jeho využití (nejen) u osob se zrakovým postižením a seznámení s inkluzivním programem zaměřeným na dramatickou expresi a práci s loutkou. Lektoři zážitkovou formou a skrze praktické ukázky představili pedagogům inkluzivně zaměřené metody tvůrčí práce. Věnovali čas metodickým návodům a tématu jak ve své pedagogické praxi tyto metody využít.  O tom, že se jednalo skutečně o tvůrčí víkend se můžete přesvědčit v naší Fotogalerii.

V mateřské školce Klubíčko v Příbrami 10.4. proběhla další lekce příkladu dobré praxe v rámci projektu Jedinečnostní uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Tentokráte byla ukázková intervence zaměřena na artefiletiku a její využití u dětí předškolního věku.

“Jako pod lupou” si skupina dětí vedená lektorkou pečlivě prohlížela jednotlivé části lidského těla a druhy oblečení na přinesených obrázcích. Poté si žáci obkreslováním vlastního těla vytvořili nové kreslené části těla, z kterých postupně sestavili postavu. Vytvořili chlapce. Chlapec byl pokřtěn rodovým jménem a skupinka dětí také vymýšlela vlastnosti a charakter jejich nového kamaráda. Vytvořená postava bude žáky provázet dalšími edukačně- tvůrčími aktivitami, které v mateřské školce probíhají.

Po skončení ukázkové lekce proběhlo setkání účastníků projektu s lektorkou, která jim metodicky okomentovala záměr a cíl intervence. Popsala i základní principy využití artefiletiky nejen u dětí. Účastníci měli také možnost si prohlédnout interiér školky. Dubnové setkání bylo zakončeno společným obědem.

 

Divadelní a pohybová exprese jako nástroj inkluzivního uměleckého vzdělávání – první část kurzu DVPP

Ve dnech 16. – 17. 3. proběhla v Ústí nad Labem první část akreditovaného kurzu MŠMT, určeném pro pedagogické pracovníky. Dvoudenní seminář byl zaměřen na možnosti uplatnění divadelních a pohybových prostředků v kontextu inkluzívního uměleckého vzdělávání. Součástí bylo jak teoretické vymezení dané problematiky, tak zejména praktické ukázky a aktivity s potenciálem dalšího využití v praxi – jak při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami tak i jejich intaktními spolužáky. A není pochyb, že se jednalo skutečně o velmi „živou“ a dynamicky pojatou tvůrčí činnost lektorů směrem k účastníkům. Zachytit je ve statické poloze bylo pro fotografa úkolem téměř nemožným! O tom, je možné se mj. přesvědčit i v naší Fotogalerii

Projekt IMUZA zažil další významnou událost, a to sice první společné „malé“ setkání s vybranými partnery projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Dvoudenní setkání proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V pátek postupně přijížděli pozvaní účastníci a jejich první kroky směřovaly do malé auly. Po zahájení a úvodním slovu hlavního řešitele – Prof. Milana Valenty a garantů jednotlivých klíčových aktivit, následoval tanečně-pohybový seminář pod vedením lektorky Mgr. Kláry Čížkové. Podvečer byl vyplněn ohniskovými skupinami, v kterých odborníci z praxe společně diskutovali ve třech paralelních skupinách. Ústředním tématem diskuze byla právě problematika umění a inkluzivní přístupy ve vzdělávání. Zaznělo mnoho nových návrhů, postřehů a komentářů, jakým směrem by se mělo inkluzivní vzdělávání ubírat a také byl reflektován současný stav inkluzivního vzdělávání. Právě tyto diskuse jsou jedním z pilířů projektu a jejich účelem je, aby odborníci z praxe dostali otevřený prostor reflektovat a sdílet nejen své cenné zkušenosti a postřehy z terénu, ale i své potřeby. Sobota byla spojena s diskusí oslovených partnerů, kteří participují při tvorbě odborných publikací (dle jednotlivých múz). Zbývající čas byl ve znamení dalších odborných seminářů, pokračování tanečně-pohybového semináře a muzikoterapeutickou „session“ pod vedením Dr. Lubomíra Holzera. Příjemné dvoudenní setkání ukončili účastníci neformální diskuzí nad šálkem čaje či kávy.      

V Mateřské škole a Základní škole v Kyjově proběhla 23. února další ukázková intervence klíčové aktivity 2 projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzi. Terapeutické bubnování vedl lektor Lubomír Holzer, který při své práci vychází z konceptu Celostní muzikoterapie.
Intervence byla rozdělena na receptivní a aktivní část. V první části se stali žáci a jejich pedagogové posluchači hry na rytmické nástroje, která žáky uvolnila a zrelaxovala. Po vzájemném naladění a zpřítomnění dostali žáci možnosti si na exotické nástroje také zahrát spolu s lektorem. Žáci měli možnost si osahat a ozkoušet širokou škálu rytmických i melodických nástrojů. Lektor žákům představil nejen techniku hry na nástroj, ale také ke každému nástroji připojil příběh o jeho původu. Intenzivní prožitkovou intervenci v roli pozorovatele také sledovali účastníci projektu IMUZA. Ti měli jedinečnou možnost nahlížet na celou lekci zvenčí a získat tak inspiraci, jak využít uměleckého prostředku hudby při práci s žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Po skončení ukázkové hodiny měli účastníci možnost diskutovat s lektorem, doptávat se na detaily z krátkého procesu a také si sami vyzkoušet hru na přinesené exotické hudební nástroje.
Ukázková hodina bylo intenzivní a prožitková jak pro žáky, tak i pro účastníky projektu. Zkušenost se skupinovým bytím v přítomném a emočním okamžiku, možnost navázání kontaktu a komunikovat skrze jazyk hudby byl pro pedagogy významnou inspirací, jak prohloubit vztah a zlepšit komunikaci s klienty, kteří mají omezenou možnost verbálního projevu.

V pátek 16. 2. 2018 proběhla první ukázková intervence v rámci projektové klíčové aktivity 2, která se konala v Sdružení D v Olomouci. Lektorky programu pozvaly žáky první třídy do příběhu pana Tydýta. Žáci měli možnost se seznámit nejen s panem Tydýtem ,ale i jeho kamarády. Program byl zaměřen na téma rozvoje tolerance k jinakosti. Zážitková forma práce dokázala udržet aktivní pozornost dětí a také pomohla rychle se zbavit ostychu mezi žáky a lektory. Děti komunikovaly s plyšovou loutku pana Tydýta, která v rukách zkušených lektorek ožívala. Přítomno bylo také v roli pozorovatelů 7 pedagogů, kteří se zúčastnili náslechové ukázkové hodiny, která byla pro ně inspirací, jak pracovat s tématem jinakosti ve své třídě. Pedagogové měli také možnost po skončení programu diskutovat s lektorkami, klást jim otázky a také nahlédnout do celé metodiky tohoto programu.

 

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a na konzervatořích, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu stávajících i budoucích “múzických” pedagogů, přičemž vychází z poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP.
Na projektu, jehož řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Ústav speciálněpedagogických studií), participuje 53 partnerů – zástupců téměř všech stupňů a typů uměleckého vzdělávání v ČR. Záměrem projektu je vzájemné setkávání, obohacování se individuální zkušeností i další pedagogické vzdělávání nejen partnerů projektu, ale všech pedagogů zabývajících se uměleckým vzděláváním (a učitelů s aprobací uměleckých předmětů na školách), kteří projeví o projekt zájem.

ÚVODNÍ SLOVO
MILANA VALENTY
Hlavního řešitele projektu