prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
v rámci oboru divadlo a výchova pro Neslyšící na DF JAMU otevíráte aktuálně bakalářské studium v každém akademickém roce?
Děkuji a s pozdravem
Karel Svoboda


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

aktuálně máme 1.ročník bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021 a v následujícím akademickém roce budeme přijímat studenty pouze do magisterského navazujícího studia oboru.

S pozdravem

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobré ráno,
jsou již obnoveny nějaké zajímavé akce v rámci divadla a výchovy specifických skupin?
Děkuji a zdravím
Monika Oweyssi


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobré ráno,

ano, je to například výstava „Hnízdo pro duši“ umělecká tvorba lidí s postižením v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Většina akcí se však vzhledem k dané situaci přesouvá na podzimní období.

Zdravím

Veronika Broulíková

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné odpoledne,
je možné navštívít po prázdninách nějaký zajímavý divadelní projekt pro děti v rámci dané problematiky?
Děkuji a zdravím
MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné odpoledne,

ano – posílám odkaz: https://divadlobolkapolivky.cz/predstaveni/aby-se-deti-divily/. V divadle Bolka Polívky – inscenace pro děti „Aby se děti divily“ v režii Zoji Mikotové , inspirace texty a obrázky Aloise Mikulky.

Zdravím

Veronika Broulíková

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo, komunikace, osobnostně sociální výchova, dramatická výchova

Foto

Nar. v roce 1954 v Brandýse nad Labem
Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v postgraduálech aplikovanou sociální psychologii tamtéž a výchovnou dramatiku na DAMU. Na obou ústavech rovněž vyučuje (http://pedagogika.ff.cuni.cz; https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovne-dramatiky).
Věnuje se didaktice osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchově), scénologii každodenního chování, metodologii výzkumu uměním, ped. a psych. dramatické hry. V oblasti soukromé praxe se věnuje zejm. přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a veřejnému vystupování/rétorice. Je spoluautorem rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Co Vás na dramatické výchově baví?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ha! Volím tuto otázku, a to proto, že moje odpověď nebude muset být odborná …

Baví mne na ní to, že je „paradivadelní“. Tedy, že je o divadle a dramatu a pracuje s jejich principy a postupy, ale v řadě svých podob není prostě tím divadlem, které se hraje na prknech a před divákem. Jistě, i divadlo jako takové do oboru patří. Ale nejen. Máme tu edukační dramata, máme tu inscenační postupy v jiných oblastech, než je školní výuka, máme tu simulační hry, máme i LARPy, máme sociodramata či dramaterapii. A krom toho, že obor má ve své základní podstatě (kohokoliv) učit o divadle a divadlu samému ideálně divadlem, máme tu i přesahy tohoto uměleckého učení do každodenní životní praxe. A to zejména v polohách behaviorálních, psychologických, etických. A má taky učit rozumět tomu, co se děje „v prostoru mezi životem a divadlem“. Od gymplu (chodil jsem do tzv. humanitní třídy) mne zřetelně začalo zajímat lidské chování, zejména to komunikační, a od základky jsem nárazově hrál divadlo. A pak jsem začal studovat humanitní obory na fildě a přitom jsem začal hrát divadlo „pořádně“. Takové věci se nemohou nepotkat. A zájmu o to, co je divadelní, ale nemusí to být rovnou divadlo, pak dalo jasnější konturu setkání se sociálně psychologickým dramatismem E. Goffmana v 80. letech.

Ale o dramatické výchově jsem nic nevěděl. Teprve když začali být na samém počátku roku 1990 svoláváni mladí asistenti z různých z VŠ zabývající se buď přímo divadelními tématy nebo komunikací nebo pedagogikou a psychologií na semináře Sdružení pro tvořivou dramatiku, zvěděl jsem. Začal jsem se do oboru zapracovávat, dostali jsme šanci na postgraduál na DAMU a začal jsem pracovat na katedře výchovné dramatiky. A ‒ s výjimkou několika let, kdy jsem učil „divadlo ve výchově“ ‒ jsem zůstal zájmu o prostor mezi realitou a fikcí věrný. K čemuž mi další dobrou platformu vytvořila možnost realizovat výzkumy pod hlavičkou výzkumného ústavu (nyní teorie scénické tvorby) na DAMU. Ten má v portfoliu i studium tzv. nespecificky scénických jevů, tedy i mimodivadelní teatrality, scéničnosti v běžném chování, v přírodě apod.

Tak tohle mne na tom baví …

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo, komunikace, osobnostně sociální výchova, dramatická výchova

Foto

Nar. v roce 1954 v Brandýse nad Labem
Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v postgraduálech aplikovanou sociální psychologii tamtéž a výchovnou dramatiku na DAMU. Na obou ústavech rovněž vyučuje (http://pedagogika.ff.cuni.cz; https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovne-dramatiky).
Věnuje se didaktice osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchově), scénologii každodenního chování, metodologii výzkumu uměním, ped. a psych. dramatické hry. V oblasti soukromé praxe se věnuje zejm. přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a veřejnému vystupování/rétorice. Je spoluautorem rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

autodotaz – pokračování


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Minulo šestnáct let (je 2020). Tentokrát ne sto, ale cca sedmdesát písemek, v nichž adepti mají jednak charakterizovat dvě lekce, dále je srovnat a nechat se jimi inspirovat k úvaze. Lekce jsou vybrány tak, aby při jejich rozboru uchazeči ukázali, jak vnímají obor, jak mu rozumí, jak jsou s to analyzovat praktické aktivity v lekcích atd. atd. Jedna lekce má učit (stručně a obecně řečeno) čtenářským, ale částečně i některým ‒ řekněme ‒ autorským dovednostem při práci s konkrétním textem zavedeného spisovatele. Celá lekce nese rovněž téma přinášející jisté životní ponaučení (pracuje se tu individuálně, ve skupinách i společně). Svými parametry se mohla hodina přimykat k systému “Čtením a psaním ke kritickému myšlení”. Druhá lekce, bajka zcela zřetelná, rovněž od konkrétního spisovatele, je opracovávána sice nejen, ale podstatně postupy edukační dramatiky (živý obraz; minimonolog; plná hra atd.). Tyto techniky mají učit postupy edu-dramatu (pracuje se společně i ve skupinách). A samozřejmě, i zde je vnitřní téma v podobě ponaučení.

Práce jsem jako jeden z několika posuzoval. A čím déle jsem četl, tím více jsem sice ne nad všemi, ale nad ne nečetnými pracemi vzpomínal na mýty. Jenže tady bych „to“ nenazval mýty. Snad spíše „mantry“ (v přeneseném významu: “omílaná tvrzení”, na něž se věří …). A taky budu mluvit o jakémsi “aktivismu” (nemám nic proti aktivismu jako takovému, naopak(!), ale vadí mi, pokud začne být v rozporu se skutečností dogmatický).

Nuže, co se dá na základě četby písemek zobecnit? Tady je pár (výběr) oněch „manter“:

— Vyučování musí být v pohybu (jistě, ale je současně jasné, že to nejde vždy a všude a taky, že ten edukačně efektivní pohyb zdaleka nemusí vyvolávat jen a pouze metody té naší blahopřinášející dramatické výchovy).

— Posuzujeme-li nějaké lekce, musíme jít hlavně po tom, zda jsou metody aktivizující, tedy zda při nich děti jen nesedí (kategorie jako “cíl” nebo “téma” ale leckdy zůstávají ležet ladem, takže smysl aktivizace není ozřejmen; mimochodem ‒ např. diskuse jsou tímto prizmatem odsunuty až na vedlejší kolej aktivizace).

— Kde se neprožívá, tam se neučí (…ze slova prožívání se v edukačních kontextech bohužel často stává spíše laické klišé, které ztotožňuje prožitek a emoci; „prožitek“ je ale složitější psychologická kategorie; a efektivní učení není automaticky podmíněno tím, že máme emoci).

— Frontální uspořádání lavic? Chyba! (prostorové uspořádání lavic může být různé; záleží na cíli a od něj se odvíjejících metod a forem; samo o sobě frontální upořádání není z podstaty špatné či dokonce děti „stresující“ …)

— (v DV) Nic není špatně (o tom viz samostatně jedna z mých odpovědí v této poradně; takové tvrzení se prostě nezakládá na pravdě …).

— První lekce je jen čeština … (rozuměj: není to lekce dramatické výchovy!; to je ovšem fakt, který nepopírám ‒ potíž však spočívá v aktivistickém „jen“ …).

— DV = týmovost a kooperace; fantazie; kreativita; sociální rozvoj; spolupráce; empatie; představivost; orientace v prostoru; vnímání druhých; komunikace (kam zrak zabloudí, samá psychologie; tady se vlastně vracíme k jednomu ze starých mýtů 90. let, totiž že “DV = osobnostní a sociální výchova”; budiž ale pochváleni ti, kteří vědí, že DV má primárně (viz RVP ZV) učit divadlo/drama a o divadle/dramatu divadlem/dramatem).

A na závěr jedna mantra, kterou již ponechám bez komentáře:

— Dramatická výchova? Kudy chodí, tudy zdokonaluje …

„Fajn“, řeknete mi teď možná(?): „A co vlastně chceš? Jde přece o lidi, kteří se teprve ke studiu DV hlásí!“ Jenže, pardon, myslím o tom ještě trochu jinak. Svým textem se hlásí se také k již nabytým vědomostem o DV a zkušenostem z praxe DV. Prakticky všichni jako žáci oborem prošli nebo procházejí. Takže je učí odborník, někdo je vede, někdo s nimi obor dělá … Mnozí sami vedou, a aby jim to někdo umožnil, měli by mít přece jen přesnější povědomost o oboru a nenechat se unášet jen subjektivními stanovisky. Další prošli různými kurzy … a k dispozici je už dnes dostatek potřebných opor i v literatuře.

Tak kde je zakopán onen pověstný pes?

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo, komunikace, osobnostně sociální výchova, dramatická výchova

Foto

Nar. v roce 1954 v Brandýse nad Labem
Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v postgraduálech aplikovanou sociální psychologii tamtéž a výchovnou dramatiku na DAMU. Na obou ústavech rovněž vyučuje (http://pedagogika.ff.cuni.cz; https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovne-dramatiky).
Věnuje se didaktice osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchově), scénologii každodenního chování, metodologii výzkumu uměním, ped. a psych. dramatické hry. V oblasti soukromé praxe se věnuje zejm. přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a veřejnému vystupování/rétorice. Je spoluautorem rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

autodotaz – příjimačky


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Poslední dotaz se týkal přijímaček na výchovnou dramatiku na DAMU v Praze. Byl specifický, takže jsem odpověděl osobně. Ale když už jsme v červnu a u přijímaček, dovolte jistou kombinaci reminiscence a současně aktualizace. Neboť jedny takové přijímačky právě skončily a něco mne u nich napadlo. Bude to ale delší, takže dnes jen ona reminiscence. Aktualizaci si nechám na příště.

V roce 1994 jsem napsal do časopisu Tvořivá dramatika článek “Mytologie výchovné dramatiky” inspirovaný čtením cca stovky přijímačkových (úvahových) písemek uchazečů o studium výchovné dramatiky na DAMU. Obor krátce před tím vystoupil z dlouhodobého bytí v pedagogickém undergroundu a překročil hranice “lidových (základních) uměleckých škol”, aby se začal stávat tehdy opravdu velice frekventovaným cílem zájmu řady praktiků ze škol různých druhů a stupňů. Těch, kteří prostě chtěli “něco dělat jinak”. A též studentů hledajících různé alternativy jakési ‒ obecně řečeno – “prožitkové pedagogiky”. Jen stručně řeknu, že těsně po revoluci (míním tu v r. 1989 : – ) se rozběhla řada seminářů dramatické výchovy pro pedagogickou veřejnost a ve zkratce připomenu i následující: ” … zajímavým fenoménem let krátce po emancipaci oboru byla blízkost dramatické výchovy a systémů určených k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji (jako byl sociálně psychologických výcvik nebo tehdy právě vznikající osobnostní a sociální výchova …). … tuto profilaci podpořila idea, že na hraní rolí/postav ve fiktivních situacích (hlavní instrument oboru!) je třeba se nejprve připravit. K této průpravě měla sloužit řada aktivit rozvíjejících různé životní dovednosti počínaje smyslovým vnímáním a konče kooperací. Výčty těchto dovedností a k nim příslušných her a cvičení tak leckdy v hlavách pedagogů-laiků zastínily konečný cíl [dramatické výchovy], totiž objevování světa i divadelního kumštu dramatickou hrou.” (Valenta, 2015, s. 378) Teprve během 90. letech začal obor dohánět trendy tehdy již běžné v zahraničí ‒ a ty již tíhly velmi výrazně k favorizaci edukačních aktivit divadelně dramatického rázu před různými psychohrami apod.

Za těchto okolností se samozřejmě nevyhnutelně musela zrodit jistá zkreslení, ne zcela pravdivá tvrzení, která se začala šířit a objevila se hojně i v oněch písemkách z roku 1994. Popisoval je výše zmíněný článek. Jednalo se o tyto “mýty”: 1. Žádnej neví, co sou dramatická výchova (coby parafráze textu lidové písně “žádnej neví, co ´sou Domažlice”; mýtus pojednával o tom, že kdekdo obor velebí, ale jen podstatně méně lidí ho dokáže charakterizovat). 2. Dramatická výchova je cokoliv, co není přednáška: tedy i beseda, vycházka k potoku, postrkování knoflíků po stole a zvláště lepení koláží. 3. Cílem dramatické výchovy je nevidět to, co je, nýbrž vidět místo toho něco jiného (to sice vypadá o.k., ale tehdy byl problém v jistém sklouzávání od hraní běžné reality k “fikčním světům”, duchařině, laickému terapeutování atd.). 4. Děti ještě nežijou, žít budou později a dramatická výchova je na to hlavně připravuje. 5. Učitelé (rozuměj ti, co neučí dramatiku) jsou podivní, mocně křičí a škola je vůbec hrozná. 6. Děti mají krásná očka, což mimo mně (a pak ještě několika lidí od dramatu) v podstatě nikdo neví. 7. Čím jsem, tím jsem díky dramatické výchově. (Hosana!)

A co přinesly písemky roku 2020? Pokračování příště …

Valenta, J. (2015). Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. Dramatická výchova. In Stuchlíková, I. & Janík, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, s. 375-382.

Valenta, J. (1994). Mytologie výchovné dramatiky. Tvořivá dramatika, 3, s. 1-3.

prof. PhDr. Veronika Broulíková
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo neslyšících

Foto

Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené děti v Brně, nyní vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, je aktuálně vedoucí Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící. Spolupracovala např. se Sdružením pro kulturu sluchově postižených (SORDOS) a s Psychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených osob.Dramaturgie inscenací AVDN,lektorská činnost v ČR i v zahraničí. Spolupráce s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pěkné dopoledne,
bude možné ještě navštívit případnou reprízu koncertu písní J. Bulise tlumočeného do znakového jazyka?
Děkuji
MO


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Pěkné dopoledne,

předpokládám, že ano. Zatím jsou plánované reprízy na polovinu listopadu. Je možné průběžně sledovat aktuální informace na www.jamu.cz, případně na stránkách Divadelního studia Marta.

Zdravím

Veronika Broulíková

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
KATEGORIE DIVADLO >> Divadlo, komunikace, osobnostně sociální výchova, dramatická výchova

Foto

Nar. v roce 1954 v Brandýse nad Labem
Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v postgraduálech aplikovanou sociální psychologii tamtéž a výchovnou dramatiku na DAMU. Na obou ústavech rovněž vyučuje (http://pedagogika.ff.cuni.cz; https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovne-dramatiky).
Věnuje se didaktice osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchově), scénologii každodenního chování, metodologii výzkumu uměním, ped. a psych. dramatické hry. V oblasti soukromé praxe se věnuje zejm. přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a veřejnému vystupování/rétorice. Je spoluautorem rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Minule jste psal, že stav nouze přinesl různá témata i pro divadlo nebo dramatickou výchovu. Dovedu si představit, že by se dalo dramatizovalo dění v tom “domácím vězení”, jak píšete. Rodinné hádky, nečekaná odhalení a tak podobně. Jak byste si ale představoval dramatizace chování, jak píšete, “strany a vlády” třeba na základní škole?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Ano, to je představa problematická. Kupř. premiérovy, již hojně komentované, dvoutýdenní březnové performance na téma “vláda je krizový štáb!” (i když krizový štáb měl být krizový štáb, a to v souladu s příslušným zákonem, a ne vláda) by mohly být zajímavé nepochybně spíše pro divadlo (viz např. představení Republiky “boss Babiš” ještě z času předkoronavirového). Dovedu si představit, co by v některých lokalitách mohla třeba cílená školní satira obracející se vůči konkrétním politikům aktérům takových edu-dramat způsobit. Nepíše se mi to snadno. Může to zavánět předlistopadovými ustrašenostmi typu “hlavně opatrně”. Nicméně chci tím říci, že nemíním plošně vyzývat v této poradně, aby si školy pěstující drama pohrávaly třeba právě s výše zmíněnými performancemi. Současně jim ale neříkám: Nedělejte to.

Mám na mysli spíše něco jiného, jev – řekněme – obecnější povahy. Již polovině 90. let vyšla poprvé kniha neuropatologa F. Koukolíka a psychiatričky J. Drtilové “Vzpoura deprivantů”. Tehdy autoři upozornili na problematický typ osobnosti, v podstatě sociálně úspěšné psychopaty, kteří mají stále větší šance obsazovat moc. Psychopati byli a budou a budou to zkoušet. Postupem času se začal ale objevovat ten úkaz, že k podpoře veřejného vlivu různých deprivantů se hlásí stále více lidí otevřeněji a otevřeněji. Sociálně úspěšní psychopaté dokáží být velmi atraktivní, zejm. pokud lidé nejsou s to tuto jejich podstatu rozpoznat. Přičemž “vkus” voličů je samozřejmě rozmanitý, a to nejen ten “sociální”, ale i ten estetický. Takže když se např. – se svým typem vkusu – podívám okolo, chápu, proč volit tak hezkou dámu, jako je Z. Čaputová, ale s mým vkusem už nejdou dohromady četní pánové, kteří ji na vysokých postech obklopují v okolních zemích; někteří mi připadají dokonce “oškliví”, ale i s tím se dá pracovat divadelně; a opakuju – estetický vkus je věcí velmi individuální). V tisku i v různých analýzách se objevují už běžně názory, že (např. zejména s rozvojem velkých korporací; s rychlostí života; s neblahými stránkami potenciálu internetu atd.) je jakoby počet deprivantů toužících po moci stále viditelnější a stále přitažlivější.

A tady jsme u toho, proč hrát i v edu-dramatu o moci, o tom, kdo po ní touží, co to pro koho znamená, proč “doba přeje” úspěšným psychopatům, narcisům atd., i když to místy postrádá logiku (Trumpa prý volí i ti, v jejichž ekonomickém zájmu jeho prezidentování opravdu není …). Dramatická výchova nám při zachování principu toho, o čem chceme hrát(!), umožňuje změnu reálií, nenutí nás hrát o konkrétním Petrovi či Pavlovi, ale o “modelech”. A na tom se klienti našeho oboru mohou učit kriticky myslet, rozpoznat deprivanta, porozumět tomu, proč ho tolik lidí vzývá a chce a hledat cesty, jak udržet před mocichtivými a totalitářskými týpky uhájit demokracii.
Podle mých pozorování se školy zatím aplikované psychologii věnují nedostatečně. Náš obor je rozhodně jednou z možností, jak to měnit.

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den. Ne o takovou agresivitu nejde. Spíše mě vadí, jak se děti k sobě chovají, a že si neuvědomují, že když třeba někdo škodolibě schová někomu cvičky do tělocviku a ten je pak hledá a nemůže je najít, přijde pak pozdě do tělocvičny – tak že to je vlastně taky ubližování a že to zvlášť u kluků vyvolá protireakci a pak se baví celá třída jen těmito jejich hrátkami. Připadá mi, že tam je to vlastně v tom příběhu s tím zamčením Margot stejné.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

No to máte pravdu. Sice jsem to četl už dávno, ale ta motivace dětí není až tak zákeřná a nízká, ale spíš jde o špatný vtip či potřebu se vymezit proti někomu, kdo je třeba introvert či premiant (je prostě jiný než skupina). V tomhle vidím tu situaci u vás ve třídě podobně a mohl by to být zajímavý námět jak prostřednictvím divadla prozkoumat chování dětí. O jak velké děti jde? Co je na tom inscenování bude bavit?

Ing. Pavel Němeček
KATEGORIE DIVADLO >> Dramatická výchova

Foto

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a rozšiřujícího studia dramatické výchovy DAMU Praha
Více než 20 let se věnuje divadelní tvorbě a dramatické výchově. Dlouholetý lektor a ředitel Sdružení D. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na Pedagogické fakultě UP. Je autorem a spoluautorem programů Drama s Linkem, Kelly a Anna a Na jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se také na využití výchovné dramatiky v práci s dětmi v dětských domovech. Od roku 2002 je také konzultantem a koučem v oblasti fundraisingu, strategického plánování a vedení týmů v neziskových organizacích.
Je porotcem krajských i národních divadelních přehlídek, lektorem regionálních i celostátních seminářů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, při výběru textu pro dramatizaci s dětmi v naší třídě mě zaujal text od R. Bradburyho – Celé léto v jednom dni. Chtěla bych ho s dětmi zahrát a tím jim ukázat, jak je špatné domluvit se zlomyslně na někoho společně a vlastně ho tak šikanovat. Tenhle problém se v naší třídě objevil a myslím, že by to pro děti mohlo být výchovné. Uvažuji správně, když si myslím, že tu roli šikanovaného by si mohl zahrát ten, který nejvíc provokoval? Mohl by si to prožít na vlastní kůži.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Záleží na tom v jakém stádiu u vás šikana byla identifikována. Je velký rozdíl jestli se děti jen pošťuchovaly a dělaly běžné vylomeniny a zlomyslnosti, jak to u puberťáků bývá, nebo jestli šlo skutečně o projev agrese (výhrůžky, ponižování, opakovaná radost z toho, že se někdo bojí, či trpí/brečí, cílené a cílevědomé chování ve snaze někomu ublížit). Prostě je potřeba nejprve rozlišit, jak akutní ten stav je. Pokud je to živé a vážné, tak to inscenování moc nedoporučuji, to by mohlo problém na straně oběti spíše zhoršit – připomínáním skutečnosti.