Celostní muzikoterapie

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. “LH Metodu” celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore, mohl byste blíže objasnit podstatu celostní muzikoterapie a vámi vytvořené metody CMLH – celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera?
Děkuji, Blahová.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den vážená paní Blahová, děkuji za váš dotaz.
Odpověď vyžaduje bližší pohled na podstatu muzikoterapie jako takové. Definice se po celém světě značně liší a nejsou sourodé, neboť muzikoterapeuti mají různá východiska a různé přístupy. Vědecká metodologie je nicméně jednoznačná. Každá disciplína, pokud má být jednoznačně vědecky artikulována a deklarována, musí být opřena o jasný a jednoznačný světový vědecký názor předkladatelů. To platilo vždy a platnost této preambule pokračuje i nyní. V historiografii vědy obecně vidíme stále se opakující přístupy, i když mnohdy s přívlastkem neo – jako například neodarwinismus a podobně. Základní polohy světového vědeckého názoru jsou tři – materialistický světový názor, idealistický světový názor, dualistický světový názor a v současnosti mající stále větší počet vědeckých zastánců, holistický – celostní světový názor. Jako jistou paralelní formu vidíme i transpersonální či holotropní vědecký světový názor. Bližším popisem zmíněných názorů se zde nebudu zabývat, ovšem je to vskutku napínavá historie i současnost, velké dobrodružství. Nyní blíže k celostní muzikoterapii. Jak z názvu vyplývá, je opřena o jasně a pregnantně deklarovaný vědecký holistický, česky celostní názor, přístup ke světu a všemu v něm i mimo něj. Celostní přístup obsahuje vše materiální, tedy smyslově fyzikální, a navíc oblast tzv. in-formovaného Vesmíru. Současně zde pregnantně zaznívá prostor transpersonální, tedy to, co přesahuje lidskou pozemskou existenci uvnitř viditelného vesmíru. Je dobré si uvědomit, že námi pozorovaný vesmír je dle astrofyziků, astronomů i kosmologů tvořen pouze čtyřmi procenty hmoty, kterou můžeme našimi přístroji určitým způsobem pozorovat, zachytit a zaznamenat. Ostatních devadesát šest procent je tvořeno 73 % tzv. temné energie a 23 % temné hmoty. Jsou to vědecky uznané veličiny, jejichž podstatu neznáme a nejsme schopni je měřit, pozorovat ani technologicky zachytit, zaznamenat. Už tento vědecky přijatý fakt nás musí uvádět v úžas a pochybnosti o našich technických, smyslových a intelektuálních schopnostech. Znamená to, že skutečně nás obklopuje vesmír naplněný něčím, co jsme vypočítali a teoreticky zdůvodnili, nicméně to je vše, co k tomuto problému můžeme říci. V lidské historii i současnosti se vine jako červená nit oblast duchovní a s ní spojené nejrůznější náboženské konfese, systémy víry a ideologie. Zkrátka lidstvo vnímá a přijímá fenomén duchovna celkem běžně a rozličnými postupy a obřady s ním pracuje ve svém každodenním životě. S tím souvisí i oblast, kterou nazýváme lidská duše a lidský duch. Jsou to všechny pojmy a obsahy z oboru iracionálního myšlení, cítění a prožívání. Spíše můžeme použít pojmy víra a hluboký duchovní či transpersonální prožitek. Zase nebudu zabíhat do přílišných podrobností. Již se blížíme k pojmu celostní muzikoterapie. Co tedy vlastně znamená pojem holistický, celostní? Prvně musím říci, že jde o termín filozofický a nikoliv kvantifikující, jak se někteří i čeští muzikoterapeuti mylně domnívají.
Celostní muzikoterapie, jak z názvu vyplývá, má ve svém filozofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. V pojmu „celostní“ je rovněž obsažen transpersonální i duchovní přístup. CMLH působí primárně v oblasti smyslově fyzikální, hudebně terapeutické a neméně v prostoru, který nazývám duchovně-energetickým, tedy v oblasti nadsmyslové, transpersonální, metafyzické. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, postupná relaxace (od mělké až po hluboké stavy), postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Vše se děje fyziologicky a zcela přirozeně. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku, přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny β – beta (18-35 Hz) do relaxační hladiny α – alfa (8-14 Hz) a u některých relaxujících i hlouběji do hladiny θ – théta (3,5-7,5 Hz) mozkových elektrických vln. Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy rovněž prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie výrazné posílení imunity. Výzkumy rovněž potvrzují zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“), velkých bílých krvinek zaměřených na boj s choroboplodnými zárodky i s nemocemi samotnými a postupné vyladění všech tělesných systémů a funkcí. NK buňka je velká buňka imunitního systému. NK buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Specifická hudba používaná celostní muzikoterapií působí až na buněčné úrovni lidského organizmu. Energizuje a harmonizuje buněčnou tekutinu přirozeně a fyziologicky, čímž optimalizuje všechny buněčné fyziologické mechanizmy včetně energetických a metabolických.
U klientů s poruchami chování a emocí a agresivních, i u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění a pominutí agresivního chování a dalších jinak pro jejich chování charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie – CMLH – pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním. Celostní muzikoterapii velice významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé oblasti zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, s úplnou absencí komunikace a s poruchami chování a emocí, soustředění, učení, rovněž pro klienty z autistického spektra a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD – LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami. Muzikoterapii také aplikujeme s úspěchem při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty a v oblasti neonatologie. Rozvíjející se oblastí je již delší dobu použití CMLH při práci se seniory, se seniory s Alzheimerovou chorobou, s demencí i s Parkinsonovou chorobou. Zde opět pozorujeme výrazný muzikoterapeutický účinek a potenciál. Celostní muzikoterapii chápeme jako univerzální terapeutický prostředek bez známých kontraindikací pro všechny potřebné, ze všech oblastí zdravotního či sociálního zařazení.
Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění, což znamená zcela charakteristické intervalové uspořádání vztahů mezi tóny. Dnešní hudba ovšem většinově používá ladění temperované, upravené, lišící se frekvenčně a intervalově od ladění přirozeného. Lidskému organizmu z muzikoterapeutického pohledu nejadekvátněji odpovídá již zmíněné ladění přirozené, neboť jsme součástí přírodních zákonů biologických i fyzikálních. Přírodní akustické fyzikální zákony, které určují pravidelné kmitání rezonančních těles, schopných tak vydávat tóny, nám dávají k použití ladění přirozené. Člověk, jenž je součástí zmíněných přírodních zákonů a tím pádem i celý jeho organizmus rovněž, nejpozitivněji intereaguje na hudbu hranou právě v ladění přirozeném. Dokladem řečeného jsou četné vědecké výzkumy probíhající již minimálně dvacet roků po celém světě. Nicméně historie a živá hudební i šamanská tradice mnoha doposud existujících přírodních národů nám zmíněná fakta dokládají více než výmluvně svou mnoha tisíciletou existencí.
Hudba hraná a zpívaná v přirozeném ladění je tudíž pro muzikoterapeutické účely ideální, nejvhodnější a nejúčinnější. Souzní a ladí s člověkem na všech úrovních, ve všech systémech a funkcích. Zmíněná specifikace spolu s používáním ručně vyráběných nástrojů z přírodních materiálů činí z celostní muzikoterapie unikátní muzikoterapeutickou metodu mající prokazatelně jedny z nejhlubších a nejúčinnějších terapeutických účinků, v mnoha parametrech vysoce přesahujících možnosti i účinky velké části jiných muzikoterapeutických přístupů i současných psychoterapeutických metod. Vše ovšem zásadně závisí na odbornosti, výcviku, praktických zkušenostech, schopnostech a osobnosti muzikoterapeuta samotného. Muzikoterapeutický kurz, výcvik, výuka, by měly být vždy opřeny o zřetelně deklarovanou muzikoterapeutickou metodu (s minimálně desetiletou terapeuticky úspěšnou a pozitivně evaluovanou praktickou historií) opírající se o jasně formulovaný světonázor a konkrétní etický kodex muzikoterapeuta, což zároveň znamená, že výsledek celostní muzikoterapie je vždy podmíněn zmíněnými parametry, kvalitou osobnosti jednoho každého muzikoterapeuta, neméně však jeho odborným výcvikem a celoživotním vzděláváním. Jedině dlouhodobě dokumentované výsledky (například ve formě individuálních záznamů a kazuistik) přímé muzikoterapeutické práce mohou být potvrzením úspěšnosti muzikoterapeutického procesu a rovněž potvrzením kvality muzikoterapeuta samotného.
Celostní muzikoterapie – CMLH – je tedy i výsledkem zmíněné praktické, teoretické i výzkumné práce všech zúčastněných muzikoterapeutů, absolventů i praktikujících. Celostní muzikoterapie má univerzální použití a nejsou u ní známy žádné kontraindikace. Všechny pospané jevy a terapeutické výsledky jsou průběžně zkoumány dlouhodobou dobrou praxí, potvrzovány konkrétními kazuistikami a evaluovány nepřetržitým empirickým výzkumem všech dlouhodobě pracujících celostních muzikoterapeutů v ČR i v zahraničí.
Ve všech oborech vědeckého bádání, veškeré lidské činnosti i fungování lidského společenství na Zemi se čím dál zřetelněji jeví potřeba celostního a transpersonálního přístupu. Je to cesta dalšího neomezeného rozvoje lidstva v rámci přirozeného udržení života na Zemi, bez ničení přírody a naší planety všeobecně. Ze všech zmíněných důvodů, a pro podstatu existence života i Vesmíru samotného, aplikujeme obecně celostní přístup v muzikoterapii v její praktické, výukové a výcvikové části a v metodologickém přístupu i filozofickém základu.
Vážená paní Blahová moje odpověď je rámcová a základní. Popis metody celostní muzikoterapie CMLH je zde učiněn skutečně fundamentálně. Nyní by bylo třeba popsat CMLH metodu v praxi s jejími kazuistikami a výzkumy. Na shledanou, Lubomír Holzer.