Studium muzikoterapie v ČR

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. “LH Metodu” celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Pane doktore, jaké jsou možnosti studia muzikoterapie v ČR ?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem D.M.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den vážená paní Mohelská. Váš zájem o muzikoterapie mě velice potěšil. Situace v ČR je mírně nepřehledná. Působí zde státní instituce – univerzity a vysoké školy, soukromé školy, soukromé vzdělávací instituce a subjekty a jednotlivci nabízející vzdělávání v muzikoterapii. Dalším faktorem jsou kurzy a výukové programy mající akreditaci ministerstva školství – MŠMT nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Vedle nich stojí subjekty bez jakékoliv akreditace, spoléhající na účinnost reklamy a masmédií i sociálních sítí. Všechny jmenované skupiny můžeme dále rozdělit podle zaměření muzikoterapie samé. Z tohoto pohledu vidíme vzdělávací kurzy se zaměřením na celostní muzikoterapii, antroposofickou muzikoterapii, transpersonální muzikoterapii, ergoterapeutickou muzikoterapii, rehabilitační a fyzioterapeutickou muzikoterapii. Zmíněné směry se mohou vzájemně prostupovat a kombinovat, což se v praxi i děje. Vedle těchto cíleně metodologicky a disciplinárně vyhraněných směrů a přístupů k muzikoterapii existují vzdělávací programy, které nemají metodologické ani specifické disciplinární zaměření. Podle mého rozdělení sem patří tzv. edukační muzikoterapie a muzikoterapie opřené o psychoterapii. Vedle všech vyjmenovaných skupin se formují nové přístupy, které se metodologicky opírají a zvuk a hudbu samotnou, což jsou sound therapie a mnohé příbuzné. Z popsaného vidíme, že možnosti jsou, jen si vybrat dle svého zaměření a představ o muzikoterapii. Další problematickou oblastí jsou akreditace samotné. Ještě v roce 2012 udělovalo akreditace na zmíněné kurzy MŠMT. Pak ovšem zasáhl do hry nějaký genius, možná skupina géniů bez povědomí a znalosti o stávající praxi a již fungujících systémech vzdělávání a rozdělil muzikoterapeutické akreditace podle použití do resortů. V praxi to znamená, že pokud je vzdělání určeno pro pedagogické pracovníky a psychology řeší akreditace MŠMT. Pokud však mají být muzikoterapeuti školeni pro resort MPSV, například do sociálních služeb, musí mít vzdělávací programy akreditaci MPSV. Což je holý nesmysl, neboť všechno vzdělávání i instituce spadají pod MŠMT a nikoliv MPSV. Jediné ministerstvo vnitra – MV, má svoje vlastní školy ve své gesci. Jsme svědky naprosté systémové chyby, která není ze strany ministerských úřadníků žádným způsobem reflektována ani vnímána, natož řešena. Ale zpět k MPSV, které akredituje pouze krátkodobé programy, neboť pracovníci v sociálních službách například, mají povinnost absolvovat ročně 24 hodin dalšího vzdělávání. V ohledu k muzikoterapii je to naprosto nedostačující. Stačí se podívat do závazných dokumentů evropské unie a ihned vidíme zásadní rozpor. Požadavky EMTC na vzdělání profesionálních muzikoterapeutů jsou obsahem i rozsahem také zcela někde jinde.
Nicméně zpět do reality vzdělávacích institucí. Všimnu si pouze těch akreditovaných kurzů ať už MŠMT nebo MPSV. Nejdříve promluvím za sebe. Od roku 2003 nepřetržitě běží na Univerzitě Palackého vzdělávání v kurzech celostní muzikoterapie.
Celostní muzikoterapie jako taková, existuje v České republice již od roku 1991 ve formě metody „CMLH – Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera“ (je podstatné si uvědomit, že termín „celostní“ má filozofický význam i základ a nikoliv popisnou funkci). Zmíněnou metodu Lubomír Holzer vytváří a dále rozvíjí již více než 27 let a je jejím výhradním autorem. Její kořeny ovšem spadají do roku 1983. Od roku 1983 se L. Holzer zabývá muzikoterapií, tj. třicet pět roků muzikoterapeutické praxe, což značí cca minimálně 22.000 hodin přímé muzikoterapeutické praxe s dětmi, mládeží a klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, klienty s poruchami autistického spektra a ADHD, s nejrůznějším zdravotním postižením, s logopedickými a etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Je autorem vlastní, zcela původní metody celostní muzikoterapie – CMLH, kterou vytváří od roku 1991 a jejíž počátky, jak už bylo řečeno, leží již v roce 1983. Celostní muzikoterapii můžete nyní studovat v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka Celostní muzikoterapie na UP Olomouc je v ČR jediným komplexním systémem vzdělávání v muzikoterapii na nejvyšší odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT, která je platná zvláště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, nicméně je určena rovněž pro celou oblast sociálních služeb i pro zdravotnický nelékařský personál. Studují u nás ovšem i lékaři. Celostní muzikoterapie se prakticky uplatňuje v rezortech MŠMT, MPSV i MZ. Takový je současný stav. Potřeby a projevy praxe jsou vždy v předstihu oproti představám jednotlivých rezortů. Jako jediný v České republice je zmíněný systém vzdělávání v celostní muzikoterapii na ICV FF UP Olomouc uznáván v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě. Dokladem toho jsou zahraniční studenti ze Slovenska, Polska, Srbska, z Filipín a v současnosti i z USA (absolventi kurzů působí v zahraničí, na území EU i mimo EU), kteří se od roku 2008 hlásí ke studiu nepřetržitě a kteří ve svých zemích celostní muzikoterapii praktikují. Nyní máme již více než třicet absolventů ze zahraničí. Studium probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na ICV FF UP Olomouc. V současnosti má tři navazující stupně. Každý má tři semestry: CM 1 – 180 hodin, CM 2 – 180 hodin a CM 3 – 370 hodin prezenční výuky. Účastníci tedy mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku a výuky. Součástí CM 3 je rovněž sebezkušenostní výcvik a supervize. Studenti a absolventi provádějí již během studia praxi, která u mnohých dosahuje několika set hodin přímé muzikoterapeutické činnosti. Absolventi všech tří stupňů celého studia kurzů celostní muzikoterapie (CM 1 – CM 3) jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta (ta sice zatím není v rejstříku povolání MPSV, ale legislativní rámec zajisté brzy dožene již fungující praxi. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování. Osvědčení je uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí, jak dosvědčuje živá praxe našich zahraničních absolventů. Obsahem i rozsahem studium v kurzech CM zcela odpovídá evropským standardům a ve většině položek jejich požadavky přesahuje. Odborným garantem a hlavním vyučujícím studia je PaedDr. Lubomír Holzer. V rámci výuky působí i další lektoři z Pdf UP Olomouc: Prof. PaedDr. Milan Valenta Ph.D., Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. Z oblasti psychologie, psychoterapie, sebezkušenostního výcviku a supervize v kurzech celostní muzikoterapie lektorují Mgr. Lubomír Smékal a PhDr. Ludmila Piňosová.

Viz také: http://icv.ff.upol.cz/index.php/muzikoterapie-1/
www.muzikoterapie.net a
www.muzikoterapie.art

Zde by bylo dobré pohovořit detailněji o celostní muzikoterapii a metodě CMLH detailněji. Váš dotaz ovšem nesměřuje tímto směrem. Pojďme tedy zpět k vašemu dotazu.

Pokud jsem informován o dlouhodobě fungujících a běžících kurzech muzikoterapie na jiných místech v ČR, musím zmínit ještě Akademii Alternativa v Olomouci. Existují i další nabídky vzdělávání v muzikoterapii. Jedná se ovšem o krátkodobé i jednodenní kurzy, které nesplňují požadavky na skutečně odborné vzdělání a výcvik v muzikoterapii. Průběžně vznikají další subjekty nabízející vzdělání v muzikoterapii, patřící však v naprosté většině do oblasti bez akreditace a bez nepřetržité dlouhodobé historie, tudíž se z těchto důvodů o nich nerozepisuji. Ostatně internet nás dostatečně a přehledně informuje o možnostech. Musím na závěr dodat a doporučit následující. Pokud už se chcete vzdělávat odborně v muzikoterapii, projít muzikoterapeutickým výcvikem, věnujte dostatečnou péči vyhledání patřičných institucí a systémů vzdělávání. Pokud vás něco zaujme, vezměte si reference, hledejte informace u absolventů, v praxi a ve svém okolí. Říkám to z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti mých studentů a absolventů. Mohli byste například po absolvování a zaplacení přijímacího pohovoru smutně sedět v parku na lavičce a přemýšlet co dál, neboť jste až při pohovoru zjistili, že to takto nechcete. Hodně zdaru a na shledanou, Lubomír Holzer.