Problémy s hlasem – hlasová porucha

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Chtěla bych se zeptat na to, zda může hlasové přetížení (působím na základní škole) způsobit hlasovou poruchu? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, domnívám se, že nejprve by bylo dobré definovat si hlasovou poruchu.
Podmínkou zdravého hlasového projevu mluvního i pěveckého je dokonalá vzájemná souhra hlasového, dechového a artikulačního ústrojí. Narušením této harmonie vzniká zvukový defekt. Všechny změny hlasového projevu vznikají buď nemocemi hlasového orgánu nebo právě nesprávnou funkcí těchto uvedených složek – nazýváme následně hlasovou poruchou. Příčiny onemocnění jsou však velmi různorodé a často se vzájemně kombinují. Osobně se domnívám, že může jít o pouhou únavu hlasu, která je spojena s náročností Vašeho povolání (dochází k přepínaní hlasivek, forzírování, apod.). Z pohledu foniatrie jsou hlasové poruchy rozdělovány na funkční a organické. První skupina vzniká přímo z fonačního procesu přemáháním hlasového orgánu zvětšeným hlasovým výkonem, kdy se fonační funkce neadaptuje účelně na zvýšené nároky. Druhá skupina se týká hlasových poruch vyvolaných psychogenní reakcí na nějaký traumatizující zážitek nebo jako důsledek onemocnění hlasového orgánu (např. zánět). Obě skupiny nejsou přesně oddělené, někdy se přemáhání hlasu, neurotizace a onemocnění kombinuje různými způsoby. Funkční i organické poruchy vznikají nejčastěji u tzv. hlasových profesionálů – mimo jiné právě u pedagogů, kteří ve zvýšené míře přepínají své hlasové možnosti. Každopádně vhodným prostředkem pro eliminaci hlasové únavy a hlasových poruch je ideálně vyvarování se nesprávného použití hlasu v příliš hlučném prostředí. Domnívám se, že každý zkušený hlasový pedagog Vám doporučí především hlasový klid – nenamáhat svůj hlas pěvecky, ale ani mluveným projevem. Pokud by případně potíže nadále přetrvávaly, bylo by dobré navštívit odborníka – absolvovat foniatrické vyšetření.