Využití hudby při ranních rituálech u dětí s MR

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Jak lze využít hudbu při ranních rituálech u dětí s MR?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za Váš dotaz.
Pro děti, zvláště děti s MR a s PAS je velmi důležitý pravidelný režim, který usnadní další jejich vývoj, vzdělání i výchovu. I my dospělí máme rádi jistý režim. Změny, které vybočují z ranního rituálu, mohou u dětí vyvolat nežádoucí reakci. Dítě musí mít pocit bezpeční a jistoty, které právě získá z pravidelného režimu. Ranní kruh je pravidelným rituálem, který slouží k navození dobré atmosféry, společného sdílení zážitků a pocitů dětí, vhodně motivuje k další výchovně-vzdělávací činnosti. V ranním kruhu se děti mohou dozvědět, co je čeká, co nového mohou zažít .
Při ranních rituálech lze s úspěchem využít hudbu reprodukovanou, ale také i hudbu živou (vlastní produkci). Při reprodukované hudbě lze navozovat určité pocity, prožitky z hudby, lze ji ztvárňovat pohyby rukou, těla, rytmizovat apod.
Při živé hudbě (zpěv, nejlépe za doprovodu nějakého hudebního nástroje), lze dosáhnout většího kontaktu s dětmi, bezprostředně reagovat na jejich momentální stav, potřeby apod. S dětmi pak můžeme provádět hru na tělo, rytmizaci s použitím různých rytmických nástrojů, uvědomování si částí těla, uvolňovací cviky s odříkáváním motivační dějové básničky apod.
Rituál většinou začíná a končí společnou básničkou, písničkou, mohou být využity piktogramy i obrázky.